فایل word بررسي قابليت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتري چاپمن در دانش آموزان راهنمايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي قابليت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتري چاپمن در دانش آموزان راهنمايي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)

تعداد صفحات :12

هدف پژوهش حاضر فایل word بررسي قابليت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتري چاپمن در دانش آموزان راهنمايي بود. بدین منظور 1000 دانش آموز (441 پسر, 559 دختر) کلاس اول تا سوم راهنمایی با میانگین سنی 13 سال و 5 ماه و انحراف استاندارد 1 سال و دو ماه که در سال تحصیلی 84-83 در منطقه 5 آموزش و پرورش تهران در مدارس عادی به تحصیل اشتغال داشتند, از بین 6 مدرسه راهنمایی (سه مدرسه دخترانه و سه مدرسه پسرانه) به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش دست برتری از پرسشنامه چاپمن و چاپمن (1987) استفاده شد. از 13 ماده پرسشنامه سه ماده حذف شدند و آلفای کرونباخ پرسشنامه 0.94, همبستگی دو نیمه آن 0.94 و قابلیت اعتماد بازآزمایی آن 0.92 به دست آمد. برای بررسی اعتبار از دو روش استفاده شد. همه دانش آموزانی که بر اساس نتایج آزمون راست برتر و چپ برتر تشخیص داده شدند, خود را راست برتر و چپ برتر می دانستند. تحلیل عوامل نیز نشان داد که این آزمون تنها یک عامل دارد که 68.43 درصد واریانس را تبیین می کند و همه مواد پرسشنامه این عامل را می سنجد. نتیجه کلی نشان داد که پرسشنامه دست برتری چاپمن و چاپمن به منظور متمایز کردن برتری جانبی دانش آموزان راهنمایی از قابلیت اعتماد و اعتبار مناسبی برخوردار است.
کلید واژه: دست برتری, چپ برتری, راست برتری, برتری جانبی, تسلط نیمکره ای

لینک کمکی