فایل word اثر افزايش بسامد حرکت بر ثبات مرحله نسبي الگوي هماهنگي نامتقارن دو دست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر افزايش بسامد حرکت بر ثبات مرحله نسبي الگوي هماهنگي نامتقارن دو دست :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :12

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی اثر افزایش بسامد بر ثبات مرحله نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست. بدین منظور تعداد 20 نفر از دانشجویان پسر راست دست به صورت تصادفی به دو گروه خارج از مرحله و هم مرحله تقسیم شدند و طی پنج نوبت به تدریج با افزایش بسامد مواجه گردیدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق دستگاهی است که محققان ساخته اند و از طریق آن الگوهای هماهنگی بین دو دست پردازش می شود. الگوی هماهنگی در این پژوهش حرکت آونگی دست راست هم زمان با حرکت دایره ای دست چپ بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد با افزایش بسامد, وضعیت هم مرحله الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست به طور معناداری تغییر نکرد (p>0.05) و وضعیت هماهنگی خارج از مرحله با افزایش بسامد ابتدا بی ثبات, سپس به وضعیت باثبات جدید (وضعیت هم مرحله) منتقل شد (p<0.05). بنابراین نتیجه گرفته می شود, الگوهای هماهنگ نامتقارن دو دست نیز مانند الگوهای متقارن گرایش به فعالیت هم زمان عضلات مشابه دارند که با افزایش بسامد حرکت به وضعیت هم مرحله می انجامد.
کلید واژه: الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست, بسامد, ثبات, مرحله نسبی

لینک کمکی