فایل word بازشناسي اثر آيين هاي جمعي بر پيکره بندي شهر سنتي (مطالعه موردي سمنان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازشناسي اثر آيين هاي جمعي بر پيکره بندي شهر سنتي (مطالعه موردي سمنان) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : هنرهاي زيبا

تعداد صفحات :12

نمادها و آیین های جمعی نظم و قواعد خاصی را بر پیکره بندی شهرهای سنتی اعمال می کنند. بازشناسی این تاثیر به عنوان یک متغیر مستقل در کنار مناسبات معیشتی و عوامل محیطی هدف این مقاله است. بافت تاریخی شهرسمنان به لحاظ امکان بازشناسی پیکره کلی آن (قبل از دوران معاصر) به عنوان نمونه موردی تحقیق انتخاب شده, مجموعه مطالعات انجام شده, تعامل تاریخی پیکره بندی شهر را با مجموعه آیین های سوگواری امام سوم شیعیان نشان می دهد. تطبیق فضا و صحنه های خاص برگزاری آیین با پیکره شهر تا حدی است که بدون توجه به آن نمی توان تحلیل کاملی از شکل و سازمان فضایی شهر به دست داد. تحلیل بیش از30 مورد از تکایا به عنوان نقاط کانونی برگزاری آیین ویژگی های شکلی, مفهومی و کارکردی غیرقابل انکاری را آشکار می کند, مجموعه مراسم و حرکات آیینی سبب شده تا: موقعیت استقرار تکایا نسبت به بافت همجوار و فواصل آنها از هم از نظم نسبتا مشخصی برخوردار باشد. شهر در برگزاری این آیین از حالت معمول خود خارج شده و به صحنه نمایش عظیم و گسترده ای تبدیل می شود نمایشی که توسط ساکنین شهر به اجرا درمی آید و در آن بازیگر و بیننده نمایش موجودیت واحدی را تشکیل می دهند. گذشته از اینکه نقاط اصلی و کانونی شهر در این مراسم نقش با اهمیتی دارند. کالبد شهر ناگزیر از تطبیق با نوع مراسم است.
کلید واژه: آیین های جمعی, پیکره بندی شهر, تکیه, نماد

لینک کمکی