فایل word مطالعات سرولوژيکي و الکتروفورزي روي جدايه هاي مختلف باکتريهايA.tumefaciens biovar1 و Agrobacterium vitis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعات سرولوژيکي و الکتروفورزي روي جدايه هاي مختلف باکتريهايA.tumefaciens biovar1 و Agrobacterium vitis :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :10

بیماری سرطان گالی مو یکی از بیماریهای مهم در مناطق مختلف استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد می باشد و سالیانه خسارت زیادی به تاکستانها وارد می کند.طی سالهای 1376 و 1377 سی و یک جدایه باکتریایی از گال, شیره آوندی و خاک در تاکستانهای استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد جدا گردید. دو جدایه بیماری زا و یک جدایه غیر بیماری زایAgrobacterium vitis , یک جدایه بیماریزا و 6 جدایه غیر بیماریزای A. tumefaciens biovar1 انتخاب و از نظر نقوش پروتئینی, در ژل ناپیوسته آکریل امید مورد مقایسه قرار گرفتند . یک جدایه بیماری زا و یک جدایه غیر بیماری زای A. vitis وA. tumefaciens biovar1 , انتخاب و علیه آنها آنتی سرم تهیه و مطالعات سرولوژیکی به روشهای نشت دوطرفه در آگار,(Agar gel diffusion) , به هم چسبیدن ذرات(Slide agglutination test) و به دام انداختن کلروپلاست (Chloroplast agglutination) انجام گردید. بر اساس نتایج حاصله از آزمون نشت دوطرفه در آگار, جدایه های باکتریایی در چهار گروه سرولوژیکی قرار گرفتند, در صورتیکه در روش به هم چسبیدن ذرات باکتریایی,این جدایه ها در 6 گروه سرولوژیکی قرار گرفتند. نتایج حاصله از مقایسه نقوش الکتروفورز پروتئین نشان داد که جدایه های A. tumefaciens biovar 1 و A. vitis در درون خود ناهمگنی (هتروژنی) دارند, هرچند که باندهای پروتئینی مشابهی نیز بین جدایه ها وجود داشت.
کلید واژه: مو, سرطان طوقه و ریشه,Agrobacterium vitis , vitis vinifera

لینک کمکی