فایل word ويژگي هاي جذب سطحي روي در خاک هاي کشت صنعت نيشکر در شمال خوزستان (هفت تپه و شوشتر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ويژگي هاي جذب سطحي روي در خاک هاي کشت صنعت نيشکر در شمال خوزستان (هفت تپه و شوشتر) :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي کشاورزي

تعداد صفحات :21

کمبود روی به عنوان یکی از معمول ترین کمبودهای عناصر کم مصرف کاتیونی در خاک های آهکی و قلیایی گزارش شده است. اغلب خاک های تحت کشت نیشکر در استان خوزستان دارای درصد آهک بالا و PH بیشتر از 7 می باشند لذا فراهمی عنصر روی و فرآیندهایی که باعث ابقا و نگهداری این عناصر در خاک می گردند حایز اهمیت می باشد. جذب عنصر روی توسط سطوح کلوئیدهای خاک یکی از این فرآیندها می باشد که تاکنون در خاک های تحت کشت نیشکر مورد بررسی قرار نگرفته است. به منظور مطالعه ویژگی های جذب سطحی عنصر روی در خاک های تحت کشت نیشکر, تعداد 8 نمونه خاک از عمق 30-0 سانتی متری, از دو کشت و صنعت نیشکری هفت تپه و شوشتر تهیه گردید. داده های جذب سطحی بدست آمده به وسیله دو معادله فروندلیچ و لانگ مویر برازش داده شد و ضرایب آنها محاسبه گردید. جذب سطحی روی با شکل خطی معادله فروندلیچ و هم چنین با معادله لانگ مویر دو سطحی به طور معنی داری قابل برازش بود. در این میان, معادله فروندلیچ بهتر از معادله لانگ مویر, رفتار جذب سطحی روی در خاک های تحت کشت نیشکر را توصیف می کند. برقراری روابط رگرسیونی بین ضرایب معادلات فروندلیچ و لانگ مویر با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های تحت کشت نیشکر نشان داد که ضرایب جذب هر دو معادله روابط مثبت معنی داری را با درصد رس و ظرفیت تبادل کاتیونی و رابطه منفی معنی دار با درصد کربنات کلسیم دارد.
کلید واژه: روی, جذب سطحی, هم دماهای جذب فروندلیچ و لانگ مویر, رس, ظرفیت تبادل کاتیونی, کربنات کلسیم

لینک کمکی