فایل word مقايسه روشهاي رگرسيون آماري و فازي جهت برآورد بار رسوبي رودخانه هاي کارون و دز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه روشهاي رگرسيون آماري و فازي جهت برآورد بار رسوبي رودخانه هاي کارون و دز :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي کشاورزي

تعداد صفحات :24

تعیین بار رسوبی رودخانه ها یکی از مهمترین مسایلی است که در طراحی سازه های آبی مورد توجه قرار می گیرد. مطالعات امکان پذیری احداث سد ها, نیروگاه ها, آبگیرها, پل ها و سایر ابنیه هیدرولیکی بدون بررسی دقیق و همه جانبه بار رسوبی رودخانه امکان پذیر نخواهد بود. تعدد روابط تجربی ارایه شده, اصلاح آنها و ارایه ضرایب جدید واسنجی معادلات نشان می دهد, هنوز روش تحلیلی یا تجربی مناسبی که بر اساس آن به تخمین درستی از میزان رسوبات حمل شده توسط جریان دست یافت ارایه نشده است. به همین دلیل به منظور دستیابی به تخمینی نزدیک به واقعیت از میزان رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها, از داده های همزمان اندازه گیری شده دبی - دبی رسوب در ایستگاه های هیدرومتری استفاده و نتایج اخذ شده با روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در روش های معمول آماری با برازش یک تابع مناسب توانی از میان داده ها رابطه بین دبی جریان و دبی رسوب محاسبه و بر این اساس مقادیر رسوبات حمل شده توسط جریان محاسبه می گردد. این روش ها توان تفکیک ویژگی های خاص داده های جمع آوری شده را نداشته و از این جهت نه تنها برآورد چندان دقیقی از میزان رسوبات حمل شده توسط جریان ارایه نمی دهند بلکه امکان بررسی تغییرات زمانی رسوبات حمل شده توسط جریان نیز در آنها وجود ندارد. در این مقاله ضمن مقایسه نتایج برآورد بار رسوب معلق با روش های معمول آماری و روش های فازی, بیلان رسوبات معلق 10 ایستگاه هیدرومتری واقع بر روی سیستم رودخانه های کارون و دز, که مهمترین رودخانه های استان خوزستان هستند, مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده اند. این بررسی نشان داد, با استفاده از روش های فازی امکان بررسی تغییرات زمانی میزان رسوبات حمل شده توسط جریان وجود دارد. این بررسی همچنین نشان داد, روش فازی نسبت به روش های معمول آماری برآورد نسبتا دقیقتری از میزان رسوبات حمل شده ارایه نموده و با مقادیر مشاهداتی تطابق بهتری داشته است. همچنین روش فازی در کلیه موارد رسوب حمل شده را بیش از روش های آماری برآورد نموده است.
کلید واژه: بار رسوب, رگرسیون آماری, روش فازی, رودخانه کارون, رودخانه دز

لینک کمکی