فایل word معرفي و مطالعه بيماريزايي دو گونه قارچ Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae درکرم ساقه خوار نواري برنج (Chilo suppressalis Walker (Lep.,Pyralidae در گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي و مطالعه بيماريزايي دو گونه قارچ Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae درکرم ساقه خوار نواري برنج (Chilo suppressalis Walker (Lep.,Pyralidae در گيلان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :12

در این بررسی که به منظور شناسایی و بیماریزایی عوامل قارچی کرم ساقه خوار نواری برنج1 (SSB) انجام شد. نمونه های آلوده و مرده لارو ساقه خوار از شالیزارهای مختلف استان گیلان جمع آوری شدند. برای جداسازی قارچهای بیماریزا, ابتدا لاروهای مرده و مشکوک به قارچ با الکل اتیلیک 96 درصد و کلراکس 3 درصد به مدت 1 دقیقه و با سه بار آبشویی, ضدعفونی سطحی گردیدند. لاروهای ضد عفونی شده به جهت رشد میسلیوم و اسپوردهی در اطاقک رشد2 نگهداری شدند. پس از تولید میسلیوم (دو روز تا سه روز) و اسپوردهی 5 تا 7 روز روی بدن لاروهای مذکور, تک اسپور و خالص سازی قارچها در محیط های غذایی PDA و SDAY انجام شد. بر اساس مشخصات, ماکروسکوپی و میکروسکوپی دو گونه Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. و Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok, شناسایی گردیدند. بر اساس این بررسی اسپورهای قارچ B.bassiana, شفاف, کروی تا نیمه کروی و اندازه آنها (2-3.5×2-3) میکرومتر بودند. در قارچ M.anisopliae اسپورها بی رنگ تا کمی رنگی, سیلندری تا تخم مرغی در وسط کمی باریکتر و در دو انتها گرد و اندازه آنها (3.5-9×2-4) میکرومتر بود. بیماریزایی قارچهای سوا شده از کرم ساقه خوار نواری برنج با غوطه ور کردن لاروهای زنده سن پنجم در سوسپانسیونی با تراکم 1×106 کنیدیوم در میلی لیتر به مدت 20-15 ثانیه انجام گردید و سپس به اطاقک رشد انتقال داده شدند. نتایج نشان داد که مرگ و میر لاروها و اسپورزایی روی آفت مذکور بوسیله قارچ B.bassiana به ترتیب 75.55 و 71.11 درصد و با قارچ M.anisopliae 67.44 و 62.22 درصد بود.
کلید واژه: کرم ساقه خوار نواری برنج, قارچ های بیماریزا, رشد میسلیومی, اسپوردهی

لینک کمکی