فایل word اثر رژيمهاي رطوبتي مختلف بر پتاسيم تبادلي خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر رژيمهاي رطوبتي مختلف بر پتاسيم تبادلي خاک :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :14

اثر رژیمهای رطوبتی بر پتاسیم تبادلی در 48 نمونه خاک جمع آوری شده از مناطق مختلف زراعی ایران بررسی شد. پتاسیم تبادلی این خاکها بعد از اعمال صفر, 10 و 20 سیکل خشک و مرطوب شدن, و بعد از 10 و 20 روز اینکوبیشن در رطوبت ظرفیت مزرعه تعیین شد. بعلاوه, تغییرات زمانی پتاسیم تبادلی در رطوبت ثابت ظرفیت مزرعه در پنج خاک با استفاده از استات آمونیم یک مولار و در سه خاک از این پنج خاک با بکار بردن استات سدیم یک مولار به عنوان استخراج کننده پتاسیم مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج, اثر معنی دار (P<0.1) خشک و مرطوب شدن و رژیم رطوبتی ثابت بر پتاسیم تبادلی را نشان داد. میانگین پتاسیم تبادلی بعد زا اعمال 10 و 20 سیکل خشک و مرطوب شدن, به ترتیب 17.5 و 19.2میلی گرم در کیلوگزم افزایش و به دلیل اینکوبیشن خاکها در رطوبت ثابت ظرفیت مزرعه به ترتیب 9.5 و 11.1 میلی گرم در کیلوگرم کاهش یافت. واکنش خاکهای خشک به مرطوب شدن متفاوت بود. در بعضی از خاکهای با سطح پتاسیم تبادلی پایین, پتاسیم تبادلی بلافاصله بعد از مرطوب کردن افزایش یافت, در صورتیکه در دیگر خاکها, پتاسیم تبادلی یا کاهش یافت یا تغییری نکرد. وقتی که از استات سدیم یک مولار به جای استات آمونیم یک مولار استفاده شد, پتاسیم تبادی با مرطوب کردن خاک ثابت باقی ماند, که نشان می دهد مرطوب شدن روی بخشی از پتاسیم غیر قابل تبادل با یونهای با اندازه هیدراته بزرگ مانند سدیم ولی قابل تبادل با یونهای آمونیوم, اثر می گذارد. این بخش از پتاسیم به طور عمده در مناطق گوه ای شکل سلیکاتهای لایه ای 2:1 قرار گرفته است. در تمام خاکها, پتاسیم تبادلی با زمان اینکوبیشن در رطوبت ثابت, به صورت نمایی کاهش یافت. این مطالعه همچنین نشن داد که نتایج روش الک و همکاران (1995) برای تعیین پتاسیم تبادلی خاک همبستگی بسیار بالایی 22 ,r2=0.999)خاک) با نتایج روش نادسن و همکاران (1982) دارد.
کلید واژه: پتاسیم, پتاسیم تبادلی, خشک و مرطوب شدن, تغییرات پتاسیم تبادلی, تثبیت پتاسیم, آزاد شدن پتاسیم

لینک کمکی