فایل word بررسي تاثير وضعيتهاي مختلف مفصل ران در ميزان روتيشن داخلي و خارجي اين مفصل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير وضعيتهاي مختلف مفصل ران در ميزان روتيشن داخلي و خارجي اين مفصل :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم پزشکي مدرس, آسيب شناسي زيستي (علوم پزشکي مدرس)

تعداد صفحات :9

هدف: مفصل ران از جمله مفاصلی است که به طوری شایع دچار ضایعات و صدمات شده و در بسیاری از موارد به تست های اندازه گیری دامنه حرکتی این مفصل نیاز است. اهمیت اصلی تست های کلینیکی ارزیابی دامنه حرکتی مفاصل از آنجا ناشی می شود که در حقیقت این قبیل تست ها وسیله ای سریع, ارزان و در دسترس برای قضاوت درمانگر, درباره سیر بهبودی مفصل و نیز صحت درمان های انتخابی وی می باشند. طبیعی است زمانی می توان به طور قاطع به این گونه تست ها, که به طور رایجی در طی جلسات درمانی متوالی مورد استفاده قرار می گیرند, استناد کرد که اولا از میزان صحت و تکرارپذیری آنها آگاه باشیم و ثانیا از بین روش های موجود اندازه گیری, روش بهینه انتخاب شود.مواد و روشها: در این تحقیق که از نوع توصیفی ـ تحلیلی است در 60 تن از زنان سالم با میانگین سنی 22.17 و پراکندگی 1.8 سال به مقایسه میزان دامنه حرکتی روتیشن داخلی و خارجی مفصل ران در وضعیت های مختلف آن پرداخته و تکرارپذیری این تست ها نیز بررسی می شود. به این ترتیب که نمونه ها در دو وضعیت نشسته با فلکشن 90 درجه ران و خوابیده با اکستنشن صفر درجه ران تحت اندازه گیری حرکات روتیشن داخلی و خارجی ران به شکل اکتیو و پاسیو قرار گرفتند.نتایج: ابتدا قابلیت تکرارپذیری تست ها از نظر تغییر اندازه همبستگی بین دو تکرار به فاصله یک هفته, با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمونهای من– ویتنی و ویلکاکسون بررسی شد و نشان داد که در تمامی موارد, اندازه گیری گونیامتری دارای قابلیت تکرار پذیری بوده است r>0.90) و (P<0.05.سپس شاخصهای مربوط به آمار توصیفی و تحلیلی در تمام حرکات در دو اندام تحتانی راست و چپ با استفاده از آزمونهای T-test زوجی, بررسی و مشخص شد که حرکت غیرفعال چرخش خارجی و داخلی در هر دو پا در دو وضعیت فلکشن و اکستنشن مفصل ران تفاوت معنی داری ندارد, ولی حرکات چرخش فعال خارجی و داخلی فعال پای چپ و راست در دو وضعیت فوق تفاوت معنی دار داشته و میانگین دامنه این حرکات در حالت اکستنشن ران به طور معنی داری بیشتر ازوضعیت فلکشن ران است.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تفاوت دامنه حرکات چرخش فعال در دو وضعیت فلکشن و اکستنشن مفصل ران می تواند ناشی از تفاوت حرکات آرتروکینماتیک ران و گشتاورهای حاصله و همچنین تغییر آثار نیروی جاذبه در انجام حرکات روتیشن در دو وضعیت مذکور باشد. بنابراین درج ارزیابی های کلینیکی در وضعیت انجام تست ضروری است.
کلید واژه: مفصل ران, دامنه حرکتی, روتیشن, وضعیت مفصل, بیومکانیک

لینک کمکی