فایل word برخي از ويژگي هاي رفتاري زنبور (Diglyphus isaea (Hym.: Eulophidae پارازيتوييد لارو مگس مينوز سبزيجات (Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برخي از ويژگي هاي رفتاري زنبور (Diglyphus isaea (Hym.: Eulophidae پارازيتوييد لارو مگس مينوز سبزيجات (Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :12

در این تحقیق ترجیح مرحله سنی میزبان و واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Diglyphus isaea (Walker) به عنوان یکی از مهمترین دشمنان طبیعی مراحل لاروی مگس مینوز سبزیجات Liriomyza sativae (Blanchard) در اطاق رشد با دمای 25±1 درجه سانتی گراد, رطوبت نسبی 60±5 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی و روی بوته های لوبیا رقم سانری بررسی شد. ترجیح مرحله سنی در دو وضعیت مختلف با استفاده از تعداد مساوی از دو مرحله لاروهای جوان )سن اول( و لاروهای مسن )سن دوم و سوم( مگس در قالب دو آزمایش ترجیح غیر انتخابی و ترجیح انتخابی میزبان انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین تعداد لاروهای پارازیته شده سن اول و سنین دو و سه در آزمایش ترجیح غیر انتخابی به ترتیب 2.83±0.95 و 11.83±0.95 عدد و در آزمایش ترجیح انتخابی به ترتیب 1.67±0.80 و 7.83±1.0 عدد تعیین شد. بین میانگین تعداد لاروهای پارازیته شده سن یک با سنین دو و سه در هر دو آزمایش اختلاف معنی دار وجود داشت. مقادیر عددی ضریب ترجیح در آزمایش اول برای لاروهای جوان و لاروهای مسن به ترتیب 0.253±0.08 و 6.61±2.3 و در آزمایش دوم به ترتیب 0.203±0.11 و 5.81±1.5 به دست آمد که نشان می دهد زنبور D.isaea لاروهای مسن را با اختلاف معنی دار ترجیح می دهد. برای بررسی واکنش تابعی یک جفت زنبور نر و ماده به مدت 24 ساعت در معرض تراکم های 2, 4, 8, 16, 30 و 60 لارو سن 2 و 3 میزبان قرار داده شدند. هر تراکم دارای 5 تکرار بود. تجزیه داده های واکنش تابعی در دو مرحله با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد. در مرحله اول برای تعیین نوع واکنش تابعی از رگرسیون لجستیک و در مرحله دوم برای تعیین پارامترهای قدرت جستجو (a) و زمان دستیابی (Th) از رگرسیون غیر خطی استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون رجستیک نشان داد که واکنش تابعی از نوع سوم می باشد. قدرت جستجو و زمان دستیابی با استفاده از مدل راجرز (1972) به ترتیب 0.0048 و 1.789 به دست آمد.
کلید واژه: واکنش تابعی, ترجیح مرحله سنی, Diglyphus isaea و Liriomyza sativae

لینک کمکی