فایل word مطالعه چهار رقم بابونه (.Matricaria chamomile L) اصلاح شده در شرايط آب و هوايي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه چهار رقم بابونه (.Matricaria chamomile L) اصلاح شده در شرايط آب و هوايي ايران :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :14

بابونه به نام علمی (.Maticaria chamomile L) یک گیاه دارویی ارزشمند است که از گل های آن در صنایع داروسازی, آرایشی و بهداشتی استفاده فراوانی می شود. اسانس این گیاه دارای ترکیبهای ارزشمندی چون کامازولن, آلفابیسابلون اکسید Aو B می باشد. با توجه به نیاز صنایع داروسازی داخلی به این گیاه و با در نظر گرفتن خواص کیفی بابونه های خودروی ایران بذرهای چهار رقم اصلاح شده جرمانیا, بودگلد, بونا و گورال که از آلمان و اسلواکی خریداری شد در شرایط آب و هوایی مشهد کشت گردید. در مرحله گلدهی کامل شاخص های رشد مانند ارتفاع بوته, قطرگل, درصد ماده خشک, عملکرد گل و میزان اسانس و میزان کامازولین موجود در اسانس اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که در ارقام بودگلد و گورال ارتفاع بوته به طور معنی داری بیشتر از در رقم دیگر بود در حالی که اندازه گل در ارقام بودگلد و بونا به طور معنی داری بیشتر از ارقام گورال وجرمانیا بود. از نظر عملکرد گل, رقم گورال با مقدار 221.15 گرم گل خشک در متر مربع برتر از بقیه بود و از این نظر با رقم بودگلد اختلاف معنی داری نداشت. کمترین عملکرد گل برابر 104.95 گرم گل خشک در متر مربع و مربوط به رقم بونا بود. مقایسه میزان اسانس ارقام نشان داد که بین برداشت ها در هر رقم از این نظر اختلاف قابل توجهی وجود دارد. بیشترین میزان اسانس برابر0.965 درصد وزنی و در برداشت اول رقم بونا بدست آمد, در حالی که کمترین میزان اسانس برابر 0.627 درصد وزنی و از برداشت سوم رقم جرمانیا حاصل شد. مقایسه میزان کامازولین موجود در نمونه ها نشان داد که بابونه های مورد بررسی در تحقیق بین 9.6 تا 14 درصد کامازولن دارند. مقایسه کامازولن دربرداشت های متوالی نشان داد که در هر چهار رقم مورد بررسی میزان کامازولن در برداشت دوم بیشتر از برداشت اول و سوم است. با توجه به کلیه نتایج بدست آمده می توان اظهار نمود که از نظر رشد و نمو و میزان اسانس و کامازولن در میان ارقام مورد بررسی در این تحقیق ارقام بود گلد و گورال برتر از بقیه بوده وبرای شرایط آب و هوایی مشهد توصیه می گردند.
کلید واژه: بابونه, ارقام اصلاح شده, اسانس, کامازولن

لینک کمکی