فایل word بررسي پايداري اجتماعي و اکولوژيکي شيوه هاي مختلف بهره برداري از مراتع (مطالعه موردي: حوزه سد اميرکبير)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي پايداري اجتماعي و اکولوژيکي شيوه هاي مختلف بهره برداري از مراتع (مطالعه موردي: حوزه سد اميرکبير) :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :16

با توجه به نقش شیوه های مختلف بهره برداری از مراتع و تاثیر آن در بهبود و تخریب مراتع و وجود شیوه های مختلف بهره برداری در کشور, اقدام به مقایسه شیوه های افرازی, مشاعی و شورایی دارای طرح مرتعداری و شیوه های مشاعی و شورایی بدون طرح مرتعداری از نظر وضعیت, تولید, گرایش, تعداد دام مازاد در واحد سطح و سطح حداقل مرتع برای هر بهره بردار گردید و شیوه های مختلف از نظر این عوامل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت تا بهترین شیوه یا شیوه ها از نظر حفظ پایداری اکولوژیکی معرفی گردد. سپس بررسی پایداری اجتماعی در بهره برداری از مراتع به وسیله پرسشنامه تحت شاخص های دخیل در امر مرتعداری (زمین, سرمایه و کار) مورد مطالعه قرار گرفت تا رابطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهره برداران در هر شیوه با حفظ مراتع توسط آنها به صورت توصیفی مورد سنجش قرار گیرد. در این راستا نقشه سامان عرفی حوزه سد امیرکبیر با 71 سامان تهیه و 24 سامان از 6 شیوه بهره برداری (هریک چهار تکرار) جهت اندزه گیری عوامل ذکرشده انتخاب گردید. پس از بحث و نتیجه گیری در مورد هر یک از شیوه های بهره برداری نمایش عمیق و تنگاتنگ پایداری اکولوژیکی و پایداری اجتماعی مشاهده گردید. عدم تفاوت معنی دار مراتع طرح دار و بدون طرح در هر یک از شیوه ها و مشاهده تفاوت همراستای اکولوژیکی و اجتماعی مراتع, ناشی از شیوه های مدیریتی افرازی, مشاعی و شورایی نتایج دیگر این تحقیق می باشد. در پایان شیوه افرازی طرح دار با تاکید بر قسمت افرازی بودن, نه طرح دار بودن, به عنوان مطلوب ترین شیوه در جهت حفظ وضعیت و بهبود مراتع, تعداد دام مازاد کمتر و سطح حداقل مرتع بیشتر برای هر بهره بردار معرفی گردید و پایداری اجتماعی مطلوبتر این شیوه, موثر در این برتری شناخته شد.
کلید واژه: شیوه های بهره برداری, پایداری اکولوژیکی, پایداری اجتماعی, دام مازاد در واحد سطح, سطح حداقل مرتع برای هر بهره بردار, طرح مرتعداری

لینک کمکی