فایل word تاثير کم آبياري بر عملکرد و کارايي مصرف آب خرماي مضافتي در بم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير کم آبياري بر عملکرد و کارايي مصرف آب خرماي مضافتي در بم :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي کشاورزي

تعداد صفحات :16

این تحقیق به منظور تعیین تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و سایر صفات فیزیکوشیمیایی خرما از سال 1378 به مدت چهار سال انجام شد که طی آن چهار تیمار آبیاری 60, 80, 100, 120 درصد تبخیر از طشت تبخیر کلاس A در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در باغی در منطقه عزیزآباد بم مورد بررسی قرار گرفتند. در شهریور ماه هر سال پس از برداشت محصول ده فاکتور عملکرد, درصد رطوبت, اسیدیته, بریکس (TSS), درصد قند, وزن 25 هسته, حجم 25 حبه, وزن 25 حبه با هسته و عرض و طول 25 حبه اندازه گیری شد. به دلیل یکسان نبودن سن درختان ابتدا داده های ثبت شده تجزیه کوواریانس شدند و سن درختان به عنوان فاکتور همبسته در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه کوواریانس نشان داد که سن درخت تاثیر معنی داری روی عملکرد و سایر صفات نداشته است. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر تیمار بر عملکرد در سطح احتمال 0.01 معنی دار ولی بر سایر صفات مورد مطالعه معنی دار نبوده است. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب مربوط به تیمارهای آبیاری پس از 80 % تبخیر از طشت کلاس 15.4) A تن در هکتار ) و 60% تبخیر از طشت کلاس 10.4) A تن در هکتار ) بوده است. محاسبات نشان داد بیشترین کارایی مصرف آب نیز مربوط به تیمار 80 % تبخیر از طشت کلاس (%91) A بوده است. لذا این تیمار می تواند به عنوان یک روش مدیریتی در آبیاری باغ های خرما در منطقه بم توصیه گردد.
کلید واژه: کم آبیاری, خرما, عملکرد, کارایی مصرف آب

لینک کمکی