فایل word بررسي رابطه جو سازماني با سلامت رواني کارکنان بيمارستان هاي دولتي شهرستان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه جو سازماني با سلامت رواني کارکنان بيمارستان هاي دولتي شهرستان ايلام :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي ايلام

تعداد صفحات :9

مقدمه: جو سازمانی مناسب می تواند در انگیزش و بهبود روحیه و مشارکت افراد در تصمیم گیری ها و ازدیاد خلاقیت و نوآوری آنان موثر بوده و به عنوان یک منبع در تامین سلامت روانی کارکنان به حساب آید, با وجود این جو سازی نامناسب می تواند منبع عمده فشار روانی نیز باشد. این مطالعه با هدف فایل word بررسي رابطه جو سازماني با سلامت رواني کارکنان بيمارستان هاي دولتي شهرستان ايلام انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی در سال 1381 انجام گرفت. نمونه های مورد پژوهش 176 نفر از کارکنان بیمارستان های دولتی شهرستان ایلام بودند که به روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد جو سازمانی و پرسشنامه استاندارد سلامت روانی (CL-90-R) بود و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی, ضریب همبستگی, T-test و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: یافته ها نشان داد که بین جو سازمانی و سلامت روانی کارکنان در سطح (a = 0.05) رابطه معنی دار آماری وجود دارد p<0.03)). از میان ابعاد نه گانه سلامت روان, پنج بعد آن شامل اختلال وسواس - اجبار (p<0.04), افسردگی (p<0.04), اضطراب (p<0.01), ترس مرضی (p<0.01) و روان پریشی (P<0.01) با جو سازمانی ارتباط معنی داری نشان داد. همچنین بین میزان درآمد با جو سازمانی همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت.نتیجه گیری نهایی: به دلیل ماهیت خاص بیمارستان ها و کار کردن در آن ها که لازمه اش سلامت جسمی و روانی کارکنان است و با توجه به ارتباط معناداری که بین متغیرهای پژوهش به دست آمد, بهتر است سیاستگزاری ها برای انتصاب مدیران با مهارت لازم در تشخیص, کنترل و تغییر جو ادراکی اعضای سازمان صورت پذیرد تا با تدابیری اندیشمندانه سلامت سازمان و بالطبع سلامت روان کارکنان و در نهایت سلامت جامعه ارتقا یابد.
کلید واژه: جو سازمانی, سلامت روان, بیمارستان

لینک کمکی