فایل word سنجش ميزان کارآفريني مديران صنعت مطالعه موردي: استان خراسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنجش ميزان کارآفريني مديران صنعت مطالعه موردي: استان خراسان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و توسعه

تعداد صفحات :24

با توجه به نقش اساسی کارآفرینی در تداوم, رشد و توسعه بخش های مختلف اقتصادی در سطح ملی و جهانی, ایجاد بستر و فضای مناسب برای حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان درخور توجه است. در این مقاله سنجش میزان کارآفرینی مدیران, اعم از مدیران نمونه و سایر مدیران صنعت, به منظور کمک به انتخاب درست و صحیح مدیران نمونه صنعت, مدنظر می باشد.جامعه آماری این تحقیق؛ مدیران شاغل در بخش خصوصی صنعت خراسان طی سال 1381 و 5 سال قبل از آن بوده اند. روش تحقیق به صورت توصیفی و پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سنجش میزان کارآفرینی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که مدیران نمونه صنعت استان خراسان کارآفرین فعال و سایر مدیران صنعت بالقوه کارآفرین هستند و بین میزان کارآفرینی این دو دسته از مدیران تفاوت معناداری وجود دارد.
کلید واژه: سنجش میزان کارآفرینی, مدیران صنعت استان خراسان, دستورالعمل انتخاب مدیران نمونه صنعت

لینک کمکی