فایل word بررسي اثرات عصاره الکلي گياه Ruta graveolens بر عملکرد سيستم توليد مثل موشهاي ماده نابالغ نژاد Balb/c

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات عصاره الکلي گياه Ruta graveolens بر عملکرد سيستم توليد مثل موشهاي ماده نابالغ نژاد Balb/c :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم پزشکي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: مصرف گیاه Ruta graveolens (سداب) به دلیل وجود اثرات ضد اسپاسم, مدر و تسکین بخش , در کشورهای خاورمیانه متداول است. براساس تحقیقاتی که اخیراً صورت گرفته است, زمانی که سداب را به صورت خوراکی به موشها داده اند, اثرات ضد باروری نشان داده است. در این مطالعه سعی شد تا اثرات احتمالی عصاره الکلی سداب روی سیستم تولیدمثلی موشهای ماده نابالغ بررسی شود. روش بررسی: در این مطالعه که از نوع تجربی می باشد, موشهای ماده نابالغ در محدوده سنی 5-4 هفته به سه گروه تجربی, شاهد و کنترل تقسیم شدند. بعد از تعیین LD50 (Lethal dose 50) عصاره الکلی (650 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن), 325 میلی گرم از عصاره به ازای هر کیلوگرم از وزن به صورت درون صفاقی (Intraperitoneal=IP), یک روز در میان به مدت یک هفته به موشها تزریق شد. به گروه شاهد, به همان میزان روغن زیتون طبیعی (حلال عصاره) تزریق شد و حیوانات گروه کنترل, دست نخورده باقی ماندند. بعد از گذشت یک ماه از آخرین تزریق, با استفاده از مخلوط کتامین و زایلزین, حیوانات عمیقا بیهوش شدند, سپس خونگیری از قلب صورت گرفت و سرم جدا شده, در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری گردید. همزمان تخمدان ها از بدن, خارج و پس از وزن کردن, برای تجزیه و تحلیل بافت شناسی در محلول بوئن قرار داده شدند. یافته ها: نتایج بدست آمده کاهش معنی داری را در حد P<0.01 در وزن نسبی تخمدان ها در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد. کاهش وزن تخمدان با کاهش در تعداد فولیکول های بدوی همراه بوده است. قطر و تعداد جسم زرد نیز کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد (P<0.01), همچنین کاهش معنی دار در قطر اووسیت و قطر تخمدان دیده شد (P<0.01), نتایج سنجش هورمونی نیز کاهش معنی دار در سطح استروژن را در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد (P<0.01).نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می دهد که استفاده از عصاره الکلی گیاه سداب, منجر به تغییر عملکرد سیستم تولید مثلی در موشهای نابالغ ماده خواهد شد. بنابراین این احتمال وجود دارد که استفاده از این گیاه بتواند راه حل مناسبی جهت کنترل باروری به حساب آید.
کلید واژه: سداب, عصاره الکلی, سیستم تولید مثلی ماده, موش نژاد Balb/C

لینک کمکی