فایل word بررسي اثر سيستم کانابينوييدي اندوژن بر عملکرد عصبي بافت کورپوس کاورنوزوم دستگاه تناسلي خارجي موشهاي صحرايي نر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر سيستم کانابينوييدي اندوژن بر عملکرد عصبي بافت کورپوس کاورنوزوم دستگاه تناسلي خارجي موشهاي صحرايي نر :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم پزشکي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران)

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: اگر چه بررسی ها نشان داده اند که اندوکانابینوییدها اثراتی مرکزی بر نعوظ دارند, ولی اثر محیطی آنها بر نعوظ نامشخص می باشد. هدف از این مطالعه, بررسی اثر آنانداماید (یک کانابینویید اندوژن) بر پاسخ های شل شدگی القا شده با تحریک اعصاب غیرآدرنرژیک غیر کولینرژیک (Non adrenergic Non cholinergic=NANC) در بافت کورپوس کاورنوزوم (بافت حیاتی در ایجاد نعوظ) موشهای صحرایی نر بوده است. روش بررسی: کورپوس کاورنوزوم موشها بعد از جدا شدن توسط دایسکت دقیق و گذاشتن در حمام ارگان استاندارد اکسیژنه و حاوی آتروپین (1 میکرومول) و گوانتیدین (5 میکرومول) (به ترتیب جهت بلوک کولینرژیک و آدرنرژیک) و به دنبال ایجاد انقباض توسط 7.5 میکرومول فنیل افرین, توسط تحریک الکتریکی در فرکانس های 2, 5, 10و 15 هرتز, دچار شل شدگی شدند و نتایج توسط دستگاه الکتروفیزیوگراف ثبت گردید. آنانداماید (1و 3 میکرومول در گروه های مجزا), 20 دقیقه قبل از تحریکات الکتریکی به حمام ارگان اضافه شد. در گروه های مجزای دیگر, هر یک از آنتاگونیست های اختصاصی رسپتورهای CB1(یک میکرومول (AM251, CB2 (یک میکرومول AM630) و وانیلوییدی (3 میکرومول کاپسازپین), 45 دقیقه قبل از آنانداماید (یک میکرومول) به حمام اضافه شدند. همچنین, وجود رسپتورهای کانابینوییدی و وانیلوییدی در این بافت توسط روش وسترن بلات ارزیابی شد. هر گروه شامل 6 حیوان بود. نوع مطالعه به صورت تجربی (Experimental) بوده و تحلیل آماری داده ها به وسیله آنالیز یکطرفه واریانس (ANOVA) متعاقب Newman-Keuls as post-hoc test انجام شد و P<0.05 از لحاظ آماری معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: پاسخ های شل شدگی وابسته به NANC در بافت کورپوس به طور معنی داری (P<0.01) در حضور آنانداماید (1 و 2 میکرومول) افزایش یافتند. اثر تقویت کننده آنانداماید بر پاسخ های NANC در حضور AM251 (یک میکرومول) و کاپسازپین (2 میکرومول) اما نا با AM630 (یک میکرومول), به طور معنی داری (P<0.01) کاهش یافت. همچنین مهار کننده آنزیم نیتریک اکساید سستاز (یک میکرو مول L-NAME (NwNitro-L-Arginine Methylester)) به طور معنی داری (P<0.001) پاسخ های شل شدگی را در حضور یا غیاب آنانداماید مهار کرد. اگر چه 30 نانومول L-NAME اثری بر پاسخ های NANC نداشت, به طور معنی داری (P<0.01) اثر تقویت کننده آنانداماید را بر پاسخ های NANC کاهش داد. همچنین, آنانداماید اثری برپاسخ های شل شدگی توسط دوزهای مختلف نیتروپروسایدسیدیم (یک میکرومول و 10 نانومول) نداشت و سترن بلات بافت کورپوس کاورنوزوم نشان داد که پروتئین رسپتورهای CB1 و VR1 (اما نه CB2) در این بافت وجود دارند.نتیجه گیری: مطالعه حاضر برای اولین بار نشان داد که آنانداماید (یک اندوکانابینویید) باعث افزایش پاسخ های شل شدگی وابسته به NANC در بافت گورپوس کاورنوزوم موشهای صحرایی نر از طریق هر یک از رسپتورهای CB1 و VR1 در این بافت وجود دارند.
کلید واژه: کانابینوییدها, اعصاب غیرآدرنرژیک غیرکولینرژیک (NANC), نیتریک اکساید, بافت کورپوس کاورنوزوم, موش صحرایی

لینک کمکی