فایل word بررسي اثر ترامادول با دوزهاي 50 و 100 ميلي گرم در ترکيب با ليدوکايين 2% در بي حسي اپيدورال در اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر ترامادول با دوزهاي 50 و 100 ميلي گرم در ترکيب با ليدوکايين 2% در بي حسي اپيدورال در اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم پزشکي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: ترامادول, یک مسکن با خواص ترکیبی آگونیست مخدر یا مهار کننده باز جذب مونوآمین است که ممکن است به عنوان یک مسکن و مکمل ضد درد در حول و حوش عمل مفید باشد. هدف از این مطالعه, فایل word بررسي اثر ترامادول با دوزهاي 50 و 100 ميلي گرم در ترکيب با ليدوکايين 2% در بي حسي اپيدورال در اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني می باشد. روش بررسی: این مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی, طراحی و اجرا شد. مطالعه بر روی دو گروه 25 نفره از بیمارانی که تحت عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی قرار گرفته بودند, انجام گرفت. بی حسی اپیدورال با استفاده از سوزن اپیدورال شماره 18 در وضعیت لترال در بیماران انجام گرفت. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول, 20 میلی لیتر لیدوکایین 2% به همراه 50 میلی گرم ترامادول دریافت کردند. در گروه دوم, میزان دریافتی ترامادول به همراه لیدوکایین, 100 میلی گرم بود. شروع بلوک حسی و بالاترین بلوک حسی, امتیاز آرامبخشی, درخواست مجدد مسکن, وضعیت همودینامیک بیماران و در نهایت عوارض جانبی در دو گروه مقایسه شد. یافته ها: هیچ گونه تفاوت معنی دار آماری در مشخصات دموگرافیک و متغیرهای اصلی بی حسی و عوارض جانبی بدست نیامد(0.05=p). اگر چه تنها فشار خون سیستولیک در طی انجام عمل جراحی در دو گروه کاهش معنی داری داشته است ولی این شدت کاهش در بین دو گروه از لحاظ آماری تفاوتی نداشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزودن ترامادول به لیدوکایین می تواند سطح معینی برای بی حسی ایجاد نماید و افزایش دوز ترامادول در حد 100 میلی گرم در مقایسه با مقدار 50 میلی گرم, تاثیری در اثربخشی و عوارض جانبی آن ندارد.
کلید واژه: بی دردی اپیدورال, سطح بلوک حسی , عوارض جانبی, ترامادول, طول مدت بی دردی

لینک کمکی