فایل word اثر تجويز خوراکي اسيدهاي چرب سيس و ترانس بر روي اختلال يادگيري ايجاد شده در اثر کيندلينگ شيميايي در موشهاي صحرايي نر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تجويز خوراکي اسيدهاي چرب سيس و ترانس بر روي اختلال يادگيري ايجاد شده در اثر کيندلينگ شيميايي در موشهاي صحرايي نر :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم پزشکي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: تحقیقات زیادی در زمینه اهمیت مصرف اسیدهای چرب ضروری بر روی عملکردهای فیزیولوژیک و رفتاری در انسان ها و حیوانات انجام گرفته است. تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده اند که کیندلینگ, سبب ایجاد اختلال در حافظه و یادگیری می گردد. هدف از این مطالعه, بررسی اثر خوراکی اسیدهای چرب سیس و ترانس, قبل و در حین کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول, بر روی اختلالات یادگیری در موشهای صحرایی نر است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مداخله ای- تجربی است. این مطالعه بر روی تعداد 18 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انجام گرفته است. در این مطالعه, حیوانات به سه گروه تقسیم شدند. موشهای گروه کنترل, غذای استاندارد (تهیه شده از شرکت تولید دام پارس) را دریافت کردند. به غذای گروه های سیس و ترانس, به ترتیب اسیدهای چرب سیس و ترانس اضافه شد. یک ماه پس از شروع تغذیه حیوانات, کیندلینگ آغاز شد و یک هفته پس از پایان کیندلینگ, توانایی یادگیری حیوانات در shuttle box مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها, از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون Tukey استفاده شد. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که گروه های کنترل و ترانس, اختلال در یادگیری شاتل باکس را از خود نشان دادند؛ تجزیه و تحلیل آماری, اختلافی را در میزان یادگیری ایجاد شده در دو گروه فوق نشان نداد, در حالی که در گروه سیس, میزان یادگیری به شکل معنی داری از دو گروه دیگر بیش تر بود. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه, پیشنهاد می کنند که تجویز خوراکی اسیدهای چرب سیس به موشهای کیندل شده, سبب کاهش میزان اختلال یادگیری ایجاد شده توسط کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول می گردد.
کلید واژه: پنتیلن تترازول, کیندلینگ, شرطی شدن احترازی دو طرفه, اسید چرب سیس

لینک کمکی