فایل word ارتباط پلي مورفيسم Terp64Arg

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط پلي مورفيسم Terp64Arg :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم پزشکي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: موتاسیون و پلی مورفیسم های ژن ADRB3( b3-Adrenoreceptor) , در ارتباط با چاقی مطرح می باشند. هدف از این مطالعه, بررسی ارتباط پلی مورفیسم Trp64Arg با نمایه توده بدنی و میزان لپتین در جمعیت قند و لیپید تهران بود. روش بررسی: مطالعه از نوع Cross-sectional می باشد. افراد شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران در 4 گروه براساس نمایه توده بدنی (BMI=Body mass index) قرار گرفتند(BMI30, 25£BMI<30, 20£BMI<25, BMI<20) و از میان آنها در مجموع 401 نفر با میانگین سنی 44±14 سال (197 مرد 46±14ساله و 204 زن 42±13 ساله) به طور تصادفی انتخاب شدند. هر گروه به ترتیب شامل 97, 98, 104 و 102 نفر بود. میزان لپتین با استفاده از روش (Enzyme immuno assay) EIA و میزان قند خون ناشتا HDL-C (High density lipoprotein), تری گلیسیرید و کلسترول نیز به روش رنگ سنجی آنزیمی اندازه گیری شد. فاکتورهای موثر در چاقی شامل نمایه توده بدنی و فشار خون مشخص گردیدند. یک قطعه 210 جفت بازی از ژن مورد نظر با استفاده از تکنیک PCR (Polymerase chain reaction), تکثیر و ژنوتیپ مورد نظر با استفاده از تکنیک (Restricted fragment length polymorphism) RFLP (با آنزیم Mval) تعیین گردید. از آزمون ANOVA دو دامنه به دنبال post- hoc با آزمون چندگانه توکی برای مقایسه یافته های آزمایشگاهی چهار گروه BMI همچنین دو گروه AA/TA (حاملین آرژنین) و TT (غیر حاملین آرژنین) استفاده گردید. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS (version 11.5) تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: فراوانی الل A در افراد مورد مطالعه 0.08 بود و از تعادل هاردی و وینبرگ تبعیت می کرد. این الل با افزایش نمایه توده بدنی (TT 25±5 کیلوگرم بر مترمربع در مقابل TA/AA: 27±6 کیلوگرم بر مترمربع P=0.043) و افزایش سطح لپتین (TT 23±21 کیلوگرم بر مترمربع در مقابل TA/AA: 30±25 کیلوگرم بر مترمربع P=0.009) ارتباط معنی داری نشان داد.نتیجه گیری: این یافته ها ارتباط پلی مورفیسم Trp64Arg ژن Adrenoreceptor -3b را با افزایش نمایه توده بدنی و سطح لپتین در افراد مورد مطالعه نشان داد.
کلید واژه: چاقی, نمایه توده بدنی, لپتین, پلی مورفیسم,

لینک کمکی