فایل word معرفي سه آرايه جديد فوزاريوم جدا شده از گياهان تيره گندميان در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي سه آرايه جديد فوزاريوم جدا شده از گياهان تيره گندميان در ايران :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :17

در نمونه برداری هایی که طی سال های 83-1381 از مزارع و در مواردی مراتع 23 استان کشور به عمل آمد, 1200 جدایه فوزاریوم از اندام های مختلف گیاهان تیره گندمیان شامل ریشه, طوقه, ساقه و سنبله جمع آوری گردیده روی محیط کشت معمولی PDA و محیط کشت اختصاصی Nash & Snyder به دست آمدند. تعداد 32 گونه فوزاریوم با استفاده از محیط کشت های PDA, SNA, +KCI آب- آگار و CLA در تاریکی و زیر نور NUV با یک دوره 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی پس از 14-10 روز نگهداری در دمای 25-22 درجه سانتی گراد, بر اساس مشخصات مورفولوژیکی شناسایی شدند. در بین گونه های شناسایی شده, بیشترین فراوانی مربوط به Fusarium verticillioides و F. proliferatum به ترتیب 13.5 و 10.4 درصد (جدا شده از گندم, ذرت, برنج و نیشکر) و کمترین فراوانی مربوط به F. sporotrichioides و F. buharicum به ترتیب 0.42 و 0.25 درصد {جدا شده از گندم, جود, برنج, اجیلپس (aegilops) و یولاف} بود. آرایه های F. globosum F. proliferatum var. minus و F. sublunatum var. elongatum برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند. همچنین گونه های F. sporotrichioides و F. buharicum برای اولین بار از ایران از گیاهان تیره گندمیان جدا می شوند.
کلید واژه: میکوفلور, فوزاریوم, گندمیان, ایران

لینک کمکی