فایل word مورفولوژي ياخته هاي پنيسيليومي در جنس (Phyllactinia (Erysiphaceae بر اساس مطالعه نمونه هاي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مورفولوژي ياخته هاي پنيسيليومي در جنس (Phyllactinia (Erysiphaceae بر اساس مطالعه نمونه هاي ايراني :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :21

در رده بندی و تشخیص جنس Phyllactinia خصوصیات متعددی از مشخصات مربوط به تلئومورف مورد استفاده قرار می گیرد, اما مطالعات مقایسه ای دقیق و گسترده یاخته های پنیسیلیومی کمتر صورت گرفته است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این جنس وجود یاخته های پنیسیلیومی در بخش بالایی آسکوکارپ می باشد که از پایه و فیلامنت تشکیل شده اند. طی این مطالعه, خصوصیات مورفولوژیکی مربوط به یاخته های پنیسیلیومی در گونه های مختلف این جنس روی میزبان هایی از 11 تیره گیاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود تنوع در شکل یاخته های پنیسیلیومی در گونه های مختلف می باشد, اما این صفت برای تفکیک گونه مرکب P. guttata مفید واقع نگردید. هر چند این احتمال وجود دارد که تنوع در شکل یاخته های پنیسیلیومی مفید بوده و می توان از آن در کنار سایر خصوصیات بویژه مشخصات مربوط به آنامورف برای تفکیک گونه ها استفاده کرد.
کلید واژه: سفیدک های پودری, Erysiphaceae, Phyllactinia, یاخته های پنیسیلیومی

لینک کمکی