فایل word معرفي قارچ هاي همراه نماتود سيستي چغندرقند از مزارع آذربايجان غربي (1)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي قارچ هاي همراه نماتود سيستي چغندرقند از مزارع آذربايجان غربي (1) :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :17

به منظور مطالعه قارچ های همراه با نماتود سیستی چغندرقند در استان آذربایجان غربی, طی سالهای 83-82, حدود 300 جدایه قارچی از مراحل مختلف این نماتود جداسازی شده و مورد مطالعه تاکسونومیکی قرار گرفت. تعداد 16 گونه متعلق به نه جنس در این مقاله معرفی می شود. گونه های شناسایی شده عبارتند از: Acremonium kiliense, A. strictum, A. sclerotigenum, Lecanicillium aphanocladii, Myrothecium verrucaria, Plectosporium tabacinum, Stachybotrys chartarum, Verticillium epiphytum, V. nigrescens, Fusarium sulphureum, F. oxysporum, F. nygamai, F. solani, F. equiseti, Clonostachys rosea و Paecilomyces lilacinus هستند. از میان آن ها, گونه های L. aphanocladii, M. verrucaria و P. tabacinum برای اولین بار از ایران گزارش و توصیف می شود. همچنین گونه های A. kiliense, L. aphanocladii, M. verrucaria, P. tabacinum, A. sclerotigenu و F. sulphureum گزارش های جدیدی از آلودگی های طبیعی نماتود سیستی چغندرقند به این قارچ ها می باشند.
کلید واژه: Acremonium, Fusarium, Lecanicillium, Myrothecium, Paecilomyces, Plectosporium, Stachybotrys, Verticillium

لینک کمکی