فایل word بررسي برخي ويژگي هاي اکوفيزيولوژيکي رشد خارشتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي برخي ويژگي هاي اکوفيزيولوژيکي رشد خارشتر :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :17

این آزمایش به منظور بررسی ویژگی های اکوفیزیولوژیکی رشد خارشتر در سال 84-1383 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان (طرق) به اجرا در آمد. بر اساس بررسی مقاطع عرضی از اندام زیرزمینی, روشن شد این ساختار ریزوم است. میانگین تعداد دانه در نیام و اندازه نیام در شاخه های اصلی به ترتیب 6.25 دانه و 2.44 سانتی متر بود. نتایج آزمایش ها نشان داد که ریزوم ها پس از جداشدن از ریزوم مادری رشد و نموی نداشتند. نتایج تجزیه و واریانس حاکی از آن بود که تنها قطعات قطع شده ریزوم با طول حداقل 30 سانتی متر, 5 درصد جوانه زدند. اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایش در سطح یک درصد خطا برای صفات میزان جوانه زنی, ارتفاع شاخه, میزان سایه انداز, تعداد شاخه فرعی, وزن تر و خشک نهایی بوته های خارشتر ملاحظه شد. بر اساس معادلات رشد سرعت رشد ریزوم در خاک معادل 0.934 سانتی متر به ازای هر 10 درجه روز رشد برآورد گردید. متوسط سرعت رشد نسبی در عمق قطع ریزوم از سطح 30 سانتی متری از همه بیشتر و برابر 0.0098 گرم در گرم در درجه روز رشد برآورد گردید.
کلید واژه: اکوفیزیولوژی, خارشتر, رشد, ریزوم

لینک کمکی