فایل word تنوع جدايه هاي Agrobacterium tumefaciens در ايران Diversity of Agrobacterium tumefaciens strains in Iran

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تنوع جدايه هاي Agrobacterium tumefaciens در ايران Diversity of Agrobacterium tumefaciens strains in Iran :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :25

با توجه به وسعت پراکنش بیماری سرطان طوقه در سطح کشور, دامنه میزبانی وسیع باکتری عامل بیماری و همچنین میزان خسارات وارد شده به محصولات کشاورزی, بررسی این بیماری و عامل آن اهمیت زیادی دارد. در این راستا, 40 جدایه اگروباکتریوم از میزبان های متفاوت و مناطق مختلف کشور جداسازی و شناسایی گردید. جدایه ها براساس خصوصیات فنوتیپی به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول شامل گونه Agrobacterium tumefaciens (Rhizobium radiobacter) بوده و خصوصیات بیوشیمیایی یکسانی داشتند. گروه دوم جدایه های بدست آمده از مو بودند, که در اکثر صفات بیوشیمیایی به گونه A. tumefaciens تعلق داشتند. گروه سوم, جدایه های گیلاس از منطقه آهار با ویژگی های تغذیه ای متفاوت بودند. اعضای این گروه تحت شرایط خاص بر روی میزبان اصلی علایم بیماری را ظاهر نمودند.پروفیل پلاسمیدی در تمامی جدایه های مورد بررسی یکسان بود. همچنین جدایه ها در الگوی نقوش پروتئینی در نواحی باندهای سنگین مشابه بوده و فقط در چند باند میانی تفاوت نشان داده اند, به طوریکه تفاوت درون گونه ای بیش از بین گونه ای بود. در آزمون BOX-PCR جدایه ها تنوع وسیعی نشان داده و دو دسته اصلی تقسیم شدند. درصد تشابه بسیار پایین در بین جدایه ها, حتی در سویه های جدا شده از یک منطقه جغرافیایی, بیانگر ناهمگونی بالا حتی در سطح هر منطقه می باشد. براساس نتایج بررسی حاضر, خصوصیات فنوتیپی می تواند به عنوان معیار کلیدی در تشخیص گونه های اگروباکتریوم مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه: Agrobacterium tumefaciens پروفیل پروتئینی, پلاسمیدی و BOX-PCR

لینک کمکی