فایل word اثر تاريخ کشت و تيمار بذر روي اجزاي عملکرد و کنترل بيماري کوتولگي زرد در جو زمستانه در شهرکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تاريخ کشت و تيمار بذر روي اجزاي عملکرد و کنترل بيماري کوتولگي زرد در جو زمستانه در شهرکرد :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :22

در بررسی های مزرعه ای طی سه سال زراعی (1380 الی 1383), در محل ایستگاه تحقیقات چهار تخته شهر کرد, اثر تاریخ کشت و تیمار بذر جو با حشره کش جذبی ایمیداکلوپرید جهت کنترل بیماری کوتولگی زردی روی جو (Hordeum vulgare L.) رقم جو, بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار ارزیابی شد. پلات اصلی شامل پنج تاریخ کشت از اول مهر تا اول آذر ماه به فاصله 15 روز و پلات فرعی شامل تیمار بذر با حشره کش بود. نتایج آزمایش براساس میزان و شدت بیماری در کرت ها و مقایسه عملکرد و اجزا عملکرد جو در کرت های آزمایشی در زمان ارزیابی شد. میزان بیماری در هر سه سال در تاریخ کشت اول مهر ماه بالا بود و باعث کاهش زیاد عملکرد شد. بیشترین عملکرد و اجزا عملکرد مربوط به تاریخ کشت های 16 مهر ماه و اول آبان ماه بود. در کرت های تیمار بذر میزان عملکرد دانه جو افزایش یافت. این افزایش در تاریخ کشت اول مهر ماه محسوس تر بود بطوریکه تا 377% افزایش در مقایسه کرت های بدون تیمار بذر در هیمن تاریخ کشت دیده شد. بهترین تیمار در سه سال, از نظر عملکرد, اجزا و عملکرد جو و کاهش بیماری کوتولگی زرد, تاریخ کشت اول آبان بعلاوه تیمار بذر بود. وضعیت آلودگی به بیماری در کرت های آزمایشی و فراوانی سروتیپ های ویروس های کوتولگی زرد جو و غلات با روش (tissue print immunoassay) TPIA با استفاده از آنتی سرم سروتیپ های MVA, PAV و PRV مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 36.8% از نمونه های جو به حداقل یکی از سروتیپ های مذکور آلوده بودند. سروتیپ غالب PAV بود. بیشتر نمونه ها به دو یا هر سه سروتیپ آلوده بودند. در بیشتر موارد آلودگی مخلوط به RPV و PAV مشاهده گردید.
کلید واژه: ایمیداکلوپرید, تاریخ کشت, تیمار بذر, جو, شهرکرد, کوتولگی زرد

لینک کمکی