فایل word بررسي فراواني ريفلاکس گاستروازوفاژيال در شيرخواران کمتر از 2 سال مراجعه کننده با ويزينگ مقاوم به بيمارستان رازي قائمشهر84-1382

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي فراواني ريفلاکس گاستروازوفاژيال در شيرخواران کمتر از 2 سال مراجعه کننده با ويزينگ مقاوم به بيمارستان رازي قائمشهر84-1382 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: ویزینگ (Wheezing) یک علامت تنفسی شایع بوده که اغلب با بیماری حساسیتی راه های هوایی مرتبط می باشد. (Gasteroesophageal Reflux Disease) GERD, ریفلاکس یا برگشت غذا از معده به مری, از عوامل زمینه ای مطرح در مشکلات تنفسی و ویزینگ شیرخواران می باشد که در مطالعات مختلف اعداد متفاوتی در مورد آن گزارش شده است. در مورد بیماران با ویزینگ مقاوم, شناخت عامل زمینه ای و درمان آن بسیار با اهمیت می باشد. از این رو در این مطالعه شیوع ریفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان کمتر از 2 سال با ویزینگ مقاوم مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه به شکل توصیفی و بر روی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان رازی قائمشهر در فاصله زمانی 1382 تا 1384 انجام گرفت. شیرخواران زیر 2 سال که در سابقه و معاینه بر اساس معیارهای مطالعه, ویزینگ مقاوم داشتند, به صورت تدریجی وارد مطالعه شدند و بیمارانی که دارای شواهد مشخص آسپیراسیون جسم خارجی, بیماری مادرزادی قلبی, فیستول تراکوازوفاژیال و نارسایی عصبی بودند از مطالعه حذف گردیدند. بیماران از نظر وجود ریفلاکس تحت مطالعه باریم به روش فلوروسکوپی قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات, تحلیل آنها در نرم افزار 11 SPSS و با استفاده از آزمون های آماری مناسب انجام گردید.یافته ها: در طول 2سال, 50 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند که سن آنها 10.26±5.48 ماه بود. 54 درصد بیماران پسر بودند, بیشترین شکایت خس خس سینه بوده و بیشترین یافته فیزیکی بعد از ویزینگ (74 درصد), رتراکشن (retraction) (36 درصد) بود. همچنین 78 درصد بیماران سابقه قبلی استفاده از داروی برونکودیلاتور را داشتند که در این میان 30.8 درصد بیماران به برونکودیلاتور پاسخ داده بودند. در بررسی فلوروسکوپی با استفاده از باریم, 60 درصد بیماران ریفلاکس داشتند, تعداد حملات تنفسی و همچنین تعداد دفعات بستری به طور معنی داری در بیمارانی که ریفلاکس داشتند, بیشتر بود.استنتاج: GERD یکی از عوامل زمینه ساز در شیرخواران کمتر از 2 سال با علایم تنفسی راجعه و ویزینگ مقاوم می باشد. در نتیجه بررسی ها و ارزیابی های لازم جهت یافتن GERD در این دسته از کودکان ضروری است.
کلید واژه: ریفلاکس گاستروازوفاژیال, ویزینگ, فلوروسکوپی, شیرخوار

لینک کمکی