فایل word بررسي اپيدميولوژيکي و باليني بيماران باردار دچار سوختگي پذيرش شده در مرکز سوختگي شهيد مطهري تهران در سال هاي82-1377

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اپيدميولوژيکي و باليني بيماران باردار دچار سوختگي پذيرش شده در مرکز سوختگي شهيد مطهري تهران در سال هاي82-1377 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: درمان بیماران مبتلا به سوختگی خصوصا در زنان باردار با توجه به رویکرد حفظ زندگی مادر و جنین از پیچیدگی های بیش تری نسبت به سایر سوختگی ها برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل اپیدمیولوژیکی و بالینی بیماران باردار دچار سوختگی مراجعه کننده به مرکز سوختگی شهید مطهری تهران در بین سال های 82-1377 است.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی گذشته نگر 6 ساله بوده که بر روی بیماران باردار دچار سوختگی بستری شده در مرکز سوختگی شهید مطهری تهران انجام شده است. پرسشنامه خود ساخته طراحی و متغیرهای مورد مطالعه مربوطه بر اساس آن استخراج گردید.یافته ها: میانگین سنی 74 بیمار مورد مطالعه 22.54±4.78 سال با محدوده سنی 35 تا 16 سال بوده است. در حدود نیمی از سوختگی ها در سنین حاملگی 20 تا 30 هفتگی مشاهده گردید. شایع ترین علت سوختگی زنان باردار دچار سوختگی 52 نفر (70 درصد) به وسیله وسایل گرمایشی و پخت و پزی نفت سفید سوز بوده است. میزان درصد سوختگی سطح کل بدن در 50 بیمار (68 درصد) بیش تر از 40 درصد بوده است. 49 نفر (66 درصد) از زنان باردار دچار سوختگی به علت شدت ضایعات وارده فوت و 50 مورد (67.5 درصد) جنین آنها نیز سقط شدند.استنتاج: میزان درصد سوختگی سطح کل بدن, پایش مستمر بالینی مادر و جنین و اجرای پروتکل های درمانی مناسب مهمترین عامل اثرگذار در پیش آگهی و پیامد مرگ مادر و جنین است.
کلید واژه: سوختگی, زنان باردار, اپیدمیولوژی, سبب شناسی, علایم بالینی, پیامد

لینک کمکی