فایل word بررسي اثر ضد ميکروبي چند نوع عصاره مختلف ميوه گياه Pycnocycla spinosa

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر ضد ميکروبي چند نوع عصاره مختلف ميوه گياه Pycnocycla spinosa :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: تنوع گونه های گیاهی و گرایش جامعه جهت استفاده از مواد طبیعی در درمان بیماری ها باعث گردیده است تا غربالگری اسانس ها و عصاره های گیاهی مورد توجه محققین قرار گیرد. اثرات ضد میکروبی برای برخی از گیاهان خانواده چتریان ذکر شده است بر همین اساس در این مطالعه اثرات ضد میکروبی یکی از اعضای این خانواده, گیاه سگ دندان خاردار (Pycnocycla Spinosa Decne) بررسی گردید.مواد و روش ها: پس از جمع آوری و تهیه میوه گیاه و انجام مطالعات فارماکوگنوزی (Pharmacognosy) عصاره های هیدروالکلی, هگزانی, کلروفرمی و متانولی گیاه تهیه گردید و اثرات ضد میکروبی عصاره ها با استفاده از روش انتشار دیسک و همچنین تعیین حداقل غلظت مهار کننده رشد میکروب ها (MIC) با استفاده از روش رقیق سازی لوله ای انجام شد. میکروارگانیسم های مورد مطالعه عبارت بودند از: استافیلوکوکوس ارئوس, لیستریا مونوسیتوژنز, باسیلوس سوبتیلیس, سودومانوس آئروژنوزا, سالمونلا انتریتیدیس, اشرشیا کلی, کاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس نایجر.یافته ها: عصاره های مورد استفاده بر روی باسیلوس سوبتیلیس, آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس اثر ضد میکروبی داشتند. عصاره هیدرو الکلی دارای بیشترین اثر ضد میکروبی بود (p<0.001). هر چند اثر ضد میکروبی با افزایش غلظت عصاره تشدید گردید اما در مجموع این اثر در حد متوسط ارزیابی گردید.استنتاج: اثر ضدمیکروبـی متوسـط می تواند ناشـی از ناکافی بودن مواد موثره میوه گیاه باشد. در نتیجه احتمالا بررسـی اثر ضد میکروبـی عصاره گیاه و مطالعه اثر ضد میکروبی سایر اندام های گیاه ممکن است نتایج ضدمیکروبی بهتری را نشان دهد.
کلید واژه: ضد میکروبی, عصاره, Pycnocycla spinosa

لینک کمکی