فایل word تعيين سطح زيان اقتصادي مينوز برگ غلات (Syringopais temperatella Led. (Lep.: Elachistidae در خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين سطح زيان اقتصادي مينوز برگ غلات (Syringopais temperatella Led. (Lep.: Elachistidae در خوزستان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آفات و بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :17

مینوز برگ غلات از جمله آفات مهم مزارع گندم و جو در نواحی جنوب, جنوب غربی و غرب کشور به ویژه در مزارع دیم است و با تغذیه از پارانشیم برگ, خسارت کمی وکیفی به محصول وارد می سازد. در یک بررسی دو ساله (سال های زراعی 79-1378 و 83-1382), سطح زیان اقتصادی آفت در شرایط مزرعه به صورت کارت گذاری و ثبت تراکم جمعیت لاروهای آفت روی کارت ها همره با اندازه گیری وزن محصول, وزن ماده خشک و محاسبه شاخص برداشت و نیز محاسبه معادلات و رسم منحنی های رگرسیونی مربوطه انجام شد.در سال های زراعی 79-1378 کارت گذاری روی بوته ها در مرحله 4-3 برگی گندم و نیز شمارش و ثبت تعداد لاروهای سن یک به ازای هر بوته روی کارت ها در شرایط مزرعه و گلخانه انجام گردید و در زمان برداشت, وزن دانه, وزن ماده خشک و شاخص برداشت تمام تک بوته ها جداگانه اندازه گیری و محاسبه شدند و مشخص شد که بین تعداد لارو سن یک به ازای هر بوته و وزن محصول دانه در زمان برداشت رابطه رگرسیونی Y= (0.922- 0.15ln (X))2, با شیب منفی برقرار است (ln= لگاریتم نپرین, X= تعداد لاروسن یک به ازای هر بوته در مرحله 4-3 برگی گندم, Y= پیش بینی عملکرد دانه به ازای هر بوته), بنابراین با توجه به هزینه های کنترل شیمیایی (قیمت سم و مخارج سم پاشی, پیش بینی کاهش عملکرد براساس تعداد لارو به ازای هر بوته و قمیت فروش محصول, سطح زیان اقتصادی آفت محاسبه گردید, بطوریکه در سال زراعی 79-1378 و در مزارع دیم در تراکم های 100, 150 و 170 بوته در مترمربع و در مرحله 4-3 برگی گندم, به ترتیب آلودگی های 4, 9 و 9 لارو به ازای یک بوته (400, 1350 و 1530 لارو بر مترمربع) به بالا و در سال زراعی 83-1382 با تراکم های 100, 150 و 170 بوته در مترمربع به ترتیب آلودگی های 4, 8 و 10 لارو به ازای هر بوته (400, 1200 و 1700 لارو بر مترمربع به بالا را می توان به عنوان سطح زیان اقتصادی (EIL) تلقی نمود که از لحاظ اقتصادی, اعمال کنترل شیمیایی را توجیه می نماید.
کلید واژه: سطح زیان اقتصادی, مینوز برگ غلات, گندم, خوزستان

لینک کمکی