فایل word اثرات سوفنتانيل يا رمي فنتانيل در پيشگيري از درد حين تزريق پروپوفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثرات سوفنتانيل يا رمي فنتانيل در پيشگيري از درد حين تزريق پروپوفول :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: بیهوشی با پروپوفول, به هوش آمدن سریعی دارد. اما تزریق دارو با درد و ناخوشی توام است. در مطالعات قبلی اثرات پیشگیرانه بی دردی رمی فنتانیل قبل از تزریق پروپوفول ثابت شده است. سوفنتانیل یک مخدر ضد دردی است که هنوز هیچ مطالعه ای در زمینه پیش گیری از درد حین تزریق پروپوفول با آن نشده است. در این مطالعه مقایسه ای بین رمی فنتانیل باسوفنتانیل در پیشگیری از درد حین تزریق پروپوفول انجام شد.مواد و روش ها: 120 بیمار بالغ با ASA (American Society of Anesthesiologists) کلاس یک و دو تحت جراحی الکتیو به طور تصادفی به چهار گروه 20 نفری تقسیم شدند. یک دقیقه قبل از مصرف پروپوفول 1 درصد (5 سی سی) در گروه اول 2 سی سی سوفنتانیل (10 میکروگرم وریدی), در گروه دوم 2 سی سی رمی فنتانیل (10 میکروگرم وریدی), در گروه سوم 2 سی سی رمی فنتانیل (20 میکروگرم وریدی) و در گروه چهارم 2 سی سی نرمال سالین (دارونما) تزریق شد. سپس از بیمار سوال شد, آیا حین تزریق پروپوفول درد دارد یا نه؟ بررسی میزان درد در هر چهار گروه به روش امبش (Ambesh) انجام شد.یافته ها: در دو گروه رمی و سوفنتانیل نسبت به گروه سالین به طور معنی داری فرکانس درد کمتری مشاهده شد (P<0.05). در مقایسه با گروه سوفنتانیل میانه شدت میزان درد در گروه رمی فنتانیل 20 میکروگرم وریدی به طور معنی داری کمتر بود (P<0.05). میانه شدت درد ناشی از تزریق پروپوفول در گروه های دریافت کننده سوفنتانیل یا رمی فنتانیل 0.01 میلی گرم وریدی با دارو نما مشابه بود.استنتاج: تزریق رمی فنتانیل20میکروگرم وریدی یک دقیقه قبل از تزریق پروپوفول نسبت به سوفنتانیل10 میکروگرم وریدی به طور موثرتری باعث کاهش بروز و شدت درد حین تزریق شد.
کلید واژه: پروپوفول, رمی فنتانیل, سوفنتانیل, درد حین تزریق

لینک کمکی