فایل word بررسي نقش آموزش مهارت هاي ارتباطي و حل مساله اجتماعي بر عزت نفس و هوشبهر دانش آموزان مقطع سوم دبستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش آموزش مهارت هاي ارتباطي و حل مساله اجتماعي بر عزت نفس و هوشبهر دانش آموزان مقطع سوم دبستان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : توانبخشي

تعداد صفحات :8

هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش مهارتهای ارتباطی و حل مساله اجتماعی بر عزت نفس و هوشبهر دانش آموزان مقطع سوم دبستان است.روش بررسی: برای انجام این مطالعه, روش تجربی پیش آزمون- پس آزمون انتخاب شد. چهل و هشت دانش آموز سوم ابتدایی به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه مورد طی برنامه مهارتهای ارتباطی و حل مساله به مدت 15 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هوش آزمای بازنگری شده وکسلر کودکان و اعتمادبه نفس پاپ و مک هیل استفاده گردید. در تحلیل داده ها, آزمون تی به کار گرفته شد.یافته ها: تحلیل آماری پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که آموزش به طور معنی داری نمرات هوش را در میان گروه مورد بهبود بخشیده است (p<0.05). تحلیل آماری همچنین از بهبود معنی دار اعتماد به نفس در این گروه حکایت داشت.نتیجه گیری: یافته ها, بیانگر نقش و اثر مثبت آموزش مهارت های ارتباطی و حل مساله اجتماعی بر اعتماد به نفس و هوشبهر می باشد.
کلید واژه: مهارت ارتباطی, حل مساله اجتماعی, عزت نفس, هوشبهر, کودکان دبستانی

لینک کمکی