فایل word تاثير آموزش مدون بر ميزان آگاهي مراقبين و سير بهبود زخم فشاري در مبتلايان به ضايعه نخاعي در شهرستان شاهرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش مدون بر ميزان آگاهي مراقبين و سير بهبود زخم فشاري در مبتلايان به ضايعه نخاعي در شهرستان شاهرود :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: زخم های فشاری یکی از عوارض جدی در بیماران ضایعه نخاعی است که ممکن است در سراسر عمر فرد, با وی همراه باشد و ضررهای اقتصادی و انسانی بسیار زیادی برای بیمار, اطرافیان وی و جامعه داشته باشد. با توجه به این که برنامه های آموزشی, روشی برای انتقال اطلاعات اساسی به بیماران و مراقبین آنها است, مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مراقبین و سیر بهبود زخم فشاری در این بیماران انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی (قبل و بعد), جامعه مورد مطالعه را تمامی مصدومین نخاعی مبتلا به زخم فشاری, تحت مراقبت در منزل که 15 نفر بودند, تشکیل داد. مشخصات فردی و خصوصیات بالینی و میزان آگاهی مددجو و مراقبت دهندگان آنها با استفاده از پرسشنامه, از طریق مصاحبه حضوری جمع آوری گردید. فرم بازنگری مشاهده ای نحوه مراقبت از زخم بر اساس راهنمای موسسه مراقبت های بهداشتی و تحقیقاتی (AHCPR) و فرم بازنگری ارزیابی زخم بر اساس ابزار اندازه گیری وضعیت زخم (PSST) تدوین و قبل و بعد از آموزش مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون آماری غیر پارامتریک Wilcoxon, در سطح معنی داری P£0.05 انجام شد.یافته ها: در این پژوهش, آموزش باعث افزایش میزان آگاهی مراقبت دهندگان و عملکرد آنان شد. مقایسه میانگین نمرات ارزیابی زخم فشاری در نوبت اول قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی داری را نشان نداد, ولی مقایسه میانگین نمرات ارزیابی زخم فشاری در نوبت دوم و سوم قبل و بعد از آموزش, نشانگر اختلاف معنی داری بود (P<0.05).نتیجه گیری: آموزش مدون و اختصاصی در پیشگیری و درمان زخم فشاری موثر است, چنانچه این آموزش, با ویژگیهای بیمار, دانش فرد و سبک زندگی وی متناسب باشد, بیشتر موثر خواهد بود. مشارکت کارکنان درمانی در آموزش به بیمار و خانواده وی و پیگیری آنان پس از ترخیص از بیمارستان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه: زخم فشاری, آموزش, صدمات نخاعی

لینک کمکی