فایل word مقايسه فرسودگي شغلي بين پرستاران بخشهاي داخلي, جراحي, روانپزشکي و سوختگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه فرسودگي شغلي بين پرستاران بخشهاي داخلي, جراحي, روانپزشکي و سوختگي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: تنش‏ ‏های روانی و فرسودگی شغلی می توانند بر احساس رضایت حرفه ای و همچنین مراقبت از بیماران تاثیر منفی داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخشهای داخلی, جراحی, روانپزشکی و سوختگی انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه, پرسشنامه های مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی به صورت بی نام در بین 180 پرستار از بخشهای روانپزشکی, سوختگی, جراحی و داخلی پنج بیمارستان شهر شیراز, در محدوده زمانی بهمن 1383 تا تیر ماه 1384 توزیع گردید. جهت اندازه گیری شدت فرسودگی شغلی نیز از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (MBI) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری آنالیز واریانس یک طرفه و Tukey در سطح معنی داری p£0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در 25% از شرکت کنندگان, معیارهای فرسودگی شغلی مشاهده شد. بر اساس امتیاز پرسشنامه فرسودگی شغلی در بخشهای مختلف, کاهش کفایت شخصی در بخش سوختگی (P=0.001) و افزایش خستگی هیجانی در بخش روانپزشکی (P=0.002), به طور معنی داری بیشتر از سایر بخشها بود. مسخ شخصیت, در پرستاران مرد, به طور قابل ملاحظه ای بیش از پرستاران زن مشاهده گردید (P=0.001). معیارهای مسخ شخصیت در پرستاران شاغل در نوبت کاری شب, به طور معنی داری بیشتر از سایر نوبت های کاری بود (P=0.0001).نتیجه گیری: به دلیل فشارهای روانی همراه با کار در بخشهای روانپزشکی و سوختگی, باید به پرستاران شاغل در این بخشها, توجه ویژه‏ ‏ای مبذول گردد, همچنین پرستاران مرد و شاغلین نوبت کاری شب, استعداد بیشتری برای ابتلا به فرسودگی شغلی دارند.
کلید واژه: فرسودگی شغلی, پرستار, بیمارستان

لینک کمکی