فایل word بررسي باليني - آسيب شناختي و بازبيني بافتي تومورهاي سباسه پوست در يک دوره 30 ساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي باليني - آسيب شناختي و بازبيني بافتي تومورهاي سباسه پوست در يک دوره 30 ساله :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: ضمایم پوست منشا انواع زیادی از تومورها می باشند و بر اساس منشا, زمینه رویان شناختی و نمای بافتی به انواع مختلفی تقسیم می شوند که دو گروه مهم و شایعتر آنها تومورهای پیلوسباسه و عرق می باشند. تومورهای سباسه گروهی از این تومورها هستند که تشخیص صحیح آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این که برخی از این تومورها می توانند بدخیم و تهدید کننده حیات فرد باشند, ممکن است با بسیاری از تومورهای خوش خیم و بدخیم دیگر در تشخیص افتراقی قرار گیرند, همچنین برخی از تومورهای سباسه می توانند علامتی از وجود یک بدخیمی احشایی باشند. مطالعه حاضر با هدف بازنگری تومورهای سباسه و تشخیص و تقسیم بندی آنها طبق معیارهای جدید آسیب شناختی, پس از بازبینی بافتی و تعیین میزان فراوانی هریک از انواع تومورها همراه با بررسی مشخصات بالینی و اپیدمیولوژی انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه, از بین 134748 نمونه بافتی ثبت شده از تمام نمونه های بافتی, مواردی که طی 30 سال در سالهای 1355 تا 1384 در بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تشخیص قطعی, احتمالی و افتراقی تومورهای سباسه و یا به عنوان تومور نامشخص پوستی وجود داشت, استخراج و پس از تهیه مجدد اسلاید, با رنگ آمیزی معمولی و اختصاصی هیستوشیمی در موارد لازم, بازبینی آسیب شناختی بافتی با توجه به معیارهای جدید صورت گرفت و اطلاعات بالینی بیماران جمع آوری و ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS از نظر شاخص های مرکزی ارزیابی شدند.یافته ها: در بازبینی موارد, 116 تومور سباسه از 73 بیمار مرد و 43 بیمار زن با میانگین سنی 34±20.7 سال به صورت قطعی تشخیص داده شد که شامل 66 نووس سباسه, 24 هیپرپلازی سباسه, 1 هامارتوم کیستیک فولیکوسباسه, 1 سباسئوما و 24 کارسینوم سباسه بود. در 5 مورد تشخیص تغییر نمود که از مطالعه خارج گردیید و در 3 مورد تشخیص ضایعه عوض شد. اگرچه در بیشتر موارد تشخیص ضایعات, درست و مشخصات بالینی - اپیدمیولوژی مشابه دیگر گزارش ها بود, اما در مواردی تفاوتهای قابل توجه در تشخیص آسیب شناختی با توجه به کاربرد معیارهای جدید تشخیصی و همچنین تفاوتهایی در مشخصات بالینی - اپیدمیولوژی ضایعات وجود داشت.نتیجه گیری: تومورهای سباسه تومورهای نسبتا ناشایع و اغلب خوش خیمی هستند که طیف سنی وسیعی را در هر دو جنس در بر می گیرند. آسیب شناس باید در برخورد با این ضایعات, طیفی از تشخیص های افتراقی و همچنین موارد نادر بروز در سن و جنس غیر معمول و جایگزینی های ناشایع را در نظر داشته باشد و با کاربرد دقیق معیارهای تشخیصی بافتی و توجه به مشخصات بالینی, تشخیص نهایی و قطعی خود را استوار سازد.
کلید واژه: تومور پوست, تومور ضمائم پوست, تومور سباسه, ضمائم پوست, غده سباسه

لینک کمکی