فایل word بررسي تاثير تزريق انسيزيونال مارکائين در کاهش درد بعد از عمل هرني اينگوينال يک طرفه در بيمارستان اميراعلم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير تزريق انسيزيونال مارکائين در کاهش درد بعد از عمل هرني اينگوينال يک طرفه در بيمارستان اميراعلم :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: ترمیم هرنی اینگوینال از اعمال جراحی شایع است که تحت بیهوشی عمومی, رژیونال و یا بی حسی موضعی انجام پذیر است. شدت درد بعد از عمل جراحی در این بیماران اغلب متوسط تا شدید است که می تواند منجر به تاخیر در ترخیص این بیماران گردد. هدف این مطالعه بررسی اثر تزریق انسیزیونال مارکائین بعد از ترمیم هرنی و مقایسه درد بعد از عمل با گروه شاهد است.مواد و روش ها: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی سه سوکور در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم طی دوره زمانی اول مرداد ماه 1382 لغایت اول مرداد 1383 انجام شد که به علت هرنی اینگوینال ساده تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند. پس از پایان عمل جراحی در بیماران گروه مورد, تزریق زیر جلدی مارکائین %0.25 در محل انسیزیون جراحی به میزان 1 میلی گرم / کیلوگرم و در بیماران گروه شاهد تزریق آب مقطر به همان میزان صورت گرفت. شدت درد بعد از عمل بر اساس دفعات تزریق پتیدین با پمپ تزریق PCA و زمان شروع تزریق بعد از پایان عمل جراحی تعیین شد.یافته ها: در مجموع 67 بیمار (22 نفر در گروه مورد و 35 نفر در گروه شاهد) مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران 42.3±17.2 سال بود و بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری از لحاظ مشخصات دموگرافیک وجود نداشت. میانگین طول مدت عمل جراحی در گروه مورد 48.8±23.8 دقیقه و در گروه شاهد 44.5±26.6 دقیقه بود. میانگین دفعات تزریق پتیدین در گروه مورد 2 بار و در گروه شاهد 1.71 بار بود. میانگین زمان سپری شده بین اتمام عمل جراحی و اولین تزریق پتیدین در گروه مورد 3.07±2.24 ساعت و در گروه شاهد 3.1±3.7 ساعت بود. در مجموع در کلیه موارد مزبور تفاوت معنی داری بین گروه مورد و شاهد وجود نداشت.نتیجه گیری: تزریق مارکائین زیر جلدی در محل انسیزیون ترمیم هرنی اینگوینال موجب کاهش درد بعد از عمل و نیاز به مخدر نشد. این امر در بعضی مطالعات مشابه مورد تایید قرار گرفته است در حالی که در اکثر مطالعات مشابه, در گروه تزریق مارکائین کاهش درد بعد از عمل دیده شده است. به نظر می رسد علت این تفاوت, محل تزریق مارکائین (زیر جلدی در مقابل ساب فاسیال) و نیز با احتمال کمتر, گروه سنی بیماران باشد. مطالعات تکمیلی در آینده برای شناسایی عوامل موثر بر شدت درد بیماران, توصیه می گردد.
کلید واژه: هرنی اینگوینال, درد بعد از عمل, مارکائین, تزریق زیر جلدی

لینک کمکی