فایل word تعيين اثربخشي نوروفيدبک بر عملکرد هوشي کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي/ نقص توجه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين اثربخشي نوروفيدبک بر عملکرد هوشي کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي/ نقص توجه :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : توانبخشي

تعداد صفحات :9

هدف: این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی روش نوروفیدبک و مقایسه آن با ریتالین و درمان ترکیبی نوروفیدبک و ریتالین توام در کاهش علایم اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه انجام شده, یعنی اثربخشی این روشهای درمانی را بر افزایش نمرات هوشی آزمودنیها مد نظر قرار داده است.روش بررسی: در این پژوهش شبه تجربی که به شکل (Case series) انجام شد, تعداد 16 نفر آزمودنی مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه نوع مرکب که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند, در 4 گروه مختلف به مدت 10 هفته تحت درمان با هر یک از سه رویکرد فوق قرارگرفتند. گروه چهارم هیچ درمانی نگرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که درمان ترکیبی نوروفیدبک و ریتالین در هر 4 آزمودنی موجب افزایش هوشبهر شده است. درمان با ریتالین به تنهایی نیز در هر 4 آزمودنی موجب افزایش نمرات هوشی گردید, اما این میزان در برخی موارد خیلی قابل توجه نبود. روش درمانی نوروفیدبک نیز در 3 نفر از آزمودنیها موجب افزایش نمره هوشبهر گردید. در گروه چهارم تغییراتی حاصل نشد.نتیجه گیری: اثربخشی درمان ترکیبی نوروفیدبک و ریتالین در افزایش نمرات کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی, نقص توجه در آزمون هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان بیشتر از هریک از دو روش دیگر به تنهایی است.
کلید واژه: نوروفیدبک, ریتالین, هوش, اختلال بیش فعالی- کمبود توجه, آزمون هوشبهر و کسلر

لینک کمکی