فایل word مدليابي خود اثرمندي جسماني در افسردگي نوجوانان بر مبناي مدل عامليتي بندورا از افسردگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدليابي خود اثرمندي جسماني در افسردگي نوجوانان بر مبناي مدل عامليتي بندورا از افسردگي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : توانبخشي

تعداد صفحات :8

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مدلیابی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خوداثرمندی جسمانی بر افسردگی نوجوانان انجام شده است.روش بررسی: آزمودنیهای این پژوهش توصیفی- مقطعی, 946 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی شهر تهران می باشند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای- تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: سیاهه افسردگی کودک (CDI), پرسشنامه خوداثرمندی جسمانی, پرسشنامه اجتناب اجتماعی و پرسشنامه طرد همسالان. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط نمونه های پژوهش, بــرای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار کامپیوتری لیزرل و روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. روش مدلیابی ساختاری اساساً برای مشخص کردن پدیده مورد مطالعه در قالب متغیرهای علت و معلولی استفاده می گردد.یافته ها: از طریق روش تحلیل عاملی, دو عامل خود اثرمندی مهارت و تسلط جسمانی و خوداثرمندی ارایه مهارتهای جسمانی مشخص شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج (0.96=GFI, 0.97=NFI, RMSEA=0.047 و 0.079=RMR) نشان داد که تاثیر مستقیم خوداثرمندی مهارت و تسلط جسمانی بر افسردگی معنی دار نمی باشد (p>0.05). اما تاثیر غیرمستقیم آن معنی دار است (p<0.05). همچنین تاثیر مستقیم خوداثرمندی در ارایه مهارت های جسمانی بر افسردگی و نیز تاثیر غیر مستقیم آن معنی دار می باشد (p<0.05).نتیجه گیری: خوداثرمندی ارایه مهارتهای جسمانی و کسب ارزیابی مثبت اجتماعی به طور مستقیم و همچنین به طور غیرمستقیم از طریق اجتناب اجتماعی و طرد همسالان بر افسردگی نوجوانان موثر است. خوداثرمندی مهارت و تسلط جسمانی بر افسردگی نوجوانان تاثیر مستقیم نداشته و از طریق اجتناب اجتماعی و طرد همسالان بر افسردگی نوجوانان موثر است.
کلید واژه: خوداثرمندی, خوداثرمندی جسمانی, افسردگی, نوجوان, مدلیابی

لینک کمکی