فایل word مقايسه تاثير ريسپريدون با هالوپريدول بر نشانه هاي عمومي اسکيزوفرنيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تاثير ريسپريدون با هالوپريدول بر نشانه هاي عمومي اسکيزوفرنيا :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : توانبخشي

تعداد صفحات :6

هدف: بررسی های انجام شده نشان داده است که ریسپریدون نسبت به هالوپریدول علایم عمومی را در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بیشتر کاهش می دهد. از آنجا که تاثیر این دارو در جمعیت ایرانی کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است, بر آن شدیم تا به مقایسه تاثیر ریسپریدون (ساخت ایران) با هالوپریدول بر روی علایم عمومی اسکیزوفرنیا بپردازیم. روش بررسی: در یک مطالعه تجربی (Experimental) با طرح پیش آزمون- پس آزمون, 66 نفر از بیماران مرد اسکیزوفرنیک مطابق معیارهای (DSM-IV-TR), بستری در مرکز روانپزشکی رازی, با انتخاب هدفمند, مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از یک دوره دو هفته ای قطع دارو, بیماران به صورت تصادفی در دو گروه هالوپریدول (حداکثر 15 میلی گرم در روز) و ریسپریدون (حداکثر 6 میلی گرم در روز) قرارگرفتند. برای هر بیمار نمره کل زیر مقیاس (Subscale) عمومی پرسشنامه های مقیاس روانپزشکی مختصر (BPRS) و مقیاس بررسی عوارض خارج هرمی (SAS) در اندازه گیری پایه و 8 هفته پس از شروع درمان, به صورت هفتگی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج درمانی توسط آزمونهای تی برای نمونه های جفتی و نمونه های غیر وابسته و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته ها: بین میانگین علایم عمومی در اندازه گیری پایه و در خلال درمان تا هفته پنجم بین دو گروه هالوپریدول و ریسپریدون اختلاف معنی داری وجود نداشت (p>0.05), اما از هفته ششم تا انتهای طول درمان, میانگین علایم عمومی در گروه ریسپریدون به میزان معنی داری از گروه هالوپریدول کمتر بود (p<0.05). هر دو دارو در طی تجویز باعث کاهش میانگین علایم عمومی بودند ولی این کاهش بین دو گروه اختلاف معنی داری داشت. همچنین شدت عوارض جانبی در تمام طول درمان در گرون ریسپریدون به میزان معنی داری نسبت به گروه هالوپریدول کمتر بود (p<0.05).نتیجه گیری: تجویز هالوپریدول و ریسپریدون ساخت ایران موجب کاهش معنی دار علایم عمومی در بیماران اسکیزوفرنیک ایرانی می شود که این کاهش در مورد ریسپریدون به میزان قابل توجهی بیشتر است. بعلاوه عوارض جانبی کمتری نیز دارد.
کلید واژه: اسکیزوفرنیا, عوارض جانبی, ریسپریدون, نشانه های عمومی, هالوپریدول

لینک کمکی