فایل word بررسي ويژگيهاي روان سنجي مقياس سبکهاي مقابله با استرس ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ويژگيهاي روان سنجي مقياس سبکهاي مقابله با استرس ورزشي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :14

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس سبکهای مقابه با استرس ورزشی شامل همسانی درونی, پایایی بازآزمایی, روایی محتوایی, روایی همزمان و روایی پیش بین در نمونه ای از ورزشکاران. 144 ورزشکار داوطلب (103 پسر, 41 دختر) با تکمیل (مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی) و (مقیاس سلامت روانی) و مربیان ورزشکاران با تکمیل (مقیاس موفقیت ورزشی) در این پژوهش شرکت کردند. همسانی درونی مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی بر حسب ضریب آلفای کرونباخ و پایایی بازآزمایی آن بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون در مورد نمونه ای از ورزشکاران محاسبه و تایید شد. روایی محتوایی مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی بر اساس داروی 10 متخصص روان شناس بررسی و ضرایب توافق کندال در سبکهای مقابله رویاوری و اجتنابی تایید شد. روایی همزمان و پیش بین مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی براساس ضرایب همبستگی نمره های ورزشکاران در سبکهای مقابله رویاوری و اجتنابی با نمره های آنها در زیر مقیاسهای بهزیستی روان شناختی, درماندگی روان شناختی, و موفقیت ورزشی بررسی و تایید شد. براساس نتایج این پژوهش, مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی ابزاری معتبر است و می توات از آن در پژوهشهای مربوط به سبکهای مقابله در زمینه فعالیتها و هدفهای ورزش حرفه ای استفاده کرد.
کلید واژه: پایایی, روان شناسی ورزش, روایی, مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی

لینک کمکی