فایل word منابع پيش بيني کننده اعتماد به نفس ورزشي در سطح عملکرد دختران ژيمناست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word منابع پيش بيني کننده اعتماد به نفس ورزشي در سطح عملکرد دختران ژيمناست :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :18

هدف این پژوهش عبارت است از تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و پیش بینی کننده در سطح عملکرد دختران ژیمناست. جامعه آماری شرکت کنندگان در مسابقات ژیمناستیک هنری المپیاد ورزشی دانش آموزان سراسر کشور بودند که در مقاطع ابتدایی (44 نفر), راهنمایی (39 نفر) و متوسطه (30 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. به دلیل محدود بودن تعداد شرکت کنندگان, نمونه با جامعه آماری برابر بود. از پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی و قضاوت داوران بر سطح عملکرد در گردآوری داده ها استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه به کار گرفته شده بر اساس آلفای کرونباخ در سه مقطع برابر با 0.91 بود. داده های پژوهش با آزمون رگرسیون چند متغیری گام به گام در سطح تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد منبع موقعیت مطلوب در هر سه مقطع پیش بینی کننده سطح عملکرد دختران ژیمناست بود. اما حمایت اجتماعی در مقطع ابتدایی و خود ابرازی بدنی و رفتار رهبری مربی در مقطع راهنمایی از منابع پیش بینی کننده سطح عملکرد دختران ژیمناست بودند. یافته های این پژوهش از مدل مفهومی اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران (35) حمایت می کند.
کلید واژه: ژیمناستیک هنری, سطح عملکرد, منابع اعتماد به نفس ورزشی

لینک کمکی