فایل word پاسخ مرحله حاد به يک و دو جلسه تمرينات استقامتي و مقاومتي همزمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پاسخ مرحله حاد به يک و دو جلسه تمرينات استقامتي و مقاومتي همزمان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :18

هدف این پژوهش, بررسی پاسخ مرحله حاد دستگاه ایمنی به یک و دو جلسه تمرین منتخب شامل تمرینات استقامتی و مقاومتی همزمان در روز بوده است. بدین منظور 8 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان با دامنه سنی 21±1.51 سال, وزن 74.25±8.85 کیلوگرم, قد 178.2±5.57 سانتی متر به صورت داوطلب در پژوهش حاضر شرکت کردند. بر اساس یک برنامه زمانبندی شده در مدت 8 روز, آزمودنیها 3 مرحله آزمون را انجام دادند, مرحله اول, استراحت در شرایط کنترل, مرحله دوم, انجام همزمان تمرینات استقامتی (45 دقیقه فعالیت هوازی با شدت 75-70 درصد ضربان قلب بیشینه (معادل 60 درصد (Vo2max با استفاده از چرخ کارسنجی) و مقاومتی (45 دقیقه تمرین با 6 حرکت وزنه تمرینی در 3 دوره 8 تکراری با شدت 80 درصد (IRM به مدت 90 دقیقه در بعد از ظهر و مرحله سوم آزمون, انجام تمرینات ذکر شده در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر. جهت اندازه گیری متغیرهای پاسخ مرحله حاد (IL-6, hs- CRP و کروتیزول) در فاصله های زمانی گوناگون, در هر وهله به مقدار 5cc خون از ورید بازویی آزمودنیها گرفته شد و افراد پیش از انجام اولین خون گیری حداقل 12 ساعت ناشتا بودند. پس از تحلیل نمونه های خونی, کلیه اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS/13 تجزیه و تحلیل گردید و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t همبسته, تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر استفاده شد. اختلاف میانگینها در سطح p<0.05 قابل قبول بود نتایج نشان داد:یک و دو جلسه تمرین منتخب در روز بر پاسخ IL-6, hs- CRP و کورتیزول ورزشکاران در فاصله های زمانی گوناگون تاثیر معنی داری ندارند و بین پاسخ IL-6, hs- CRP و کورتیزول ورزشکاران در فاصله های زمانی گوناگون به یک و دو جلسه تمرین منتخب در روز در مقایسه با شرایط کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد. در پایان می توان نتیجه گیری کرد که یک و دو جلسه تمرین استقامتی و مقاومتی همزمان در روز پاسخ مرحله حاد دستگاه ایمنی را تحریک نمی کنند. لذا از نقطه نظر ایمنی, مربیان می توانند با رعایت احتیاط, این گونه تمرینات را برای ورزشکاران تجویز کنند.
کلید واژه: پاسخ مرحله حاد, پروتئین واکنش دهنده c, اینترلوکین- 6, تمرینات همزمان

لینک کمکی