فایل word اثر فعاليت تناوبي شديد و مکمل کربوهيدرات بر تغييرات شاخصهاي بيوشيميايي ويژه سلولهاي قلبي (cTnI, CK-MB) در بازيکنان فوتبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر فعاليت تناوبي شديد و مکمل کربوهيدرات بر تغييرات شاخصهاي بيوشيميايي ويژه سلولهاي قلبي (cTnI, CK-MB) در بازيکنان فوتبال :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :13

هدف این تحقیق عبارت است از مطالعه تاثیر سه جلسه فعالیت تناوبی شدید و 90 دقیقه ای همراه با مصرف مکمل کربوهیدرات در 1 هفته بر تغییرات شاخصهای بیوشیمیایی ویژه سلولهای قلبی (cTnI, CK-MB) بازیکنان فوتبال. بدین منظور 12 بازیکن زبده فوتبال (سن 24.25±2.63 سال, وزن 76.50±11.32 کیلوگرم, قد 177.00±12.24 سانتی متر) به صورت تصادفی در سه گروه مصرف کربوهیدرات, دارونما, و کنترل تقسیم و در یک دوره 12 روزه بررسی شدند. برای سنجش, تغییرات شاخصهای آسیب سلولهای قلبی در 6 مرحله اندازه گیری شدند: روز اول, در حالت استراحت برای سنجش سطح پایه متغیرها؛ روزهای دوم, پنجم, و هشتم فعالیت تناوبی 90 دقیقه ای و سطوح استراحت؛ روزهای نهم و دوازدهم گرفتن نمونه خونی و اندازه گیری cTnI و CK-MB با استفاده از دستگاه LIAISON و روش پیشرفته Chemiluminescence. نتایج این تحقیق نشان داد مقادیر cTnI سرم پس از هر 3 جلسه فعالیت تناوبی و هنگام استراحت در مقایسه با روز اول در مراحل بعدی هیچ تغییر معناداری در هیچ کدام از گروهها نشان نداد, اما CK-MB سرم بین گروههای کربوهیدرات و دراونما و پس از هر جلسه فعالیت تفاوت معناداری داشت (p=0.045). به طور کلی, به نظر می رسد علی رغم افزایش مقادیر CK-MB که ممکن است ناشی از ماهیت تناوبی ‌آسیب عضله به دلیل حرکات انفجاری این پروتکل باشد, انجام سه وهله فعالیت تناوبی شدید و 90 دقیقه ایب در 1 هفته به تغییرات معناداری در شاخصهای قلبی بویژه تروپونین I منجر نمی شود.
کلید واژه: فعالیت ورزشی تناوبی, مکمل کربوهیدرات, cTnI, CK-MB

لینک کمکی