فایل word اثر تمرينات قدرتي ايزوتونيک بر پارامترهاي الکترونوروگرافي و حداکثر انقباض ارادي در ورزشکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تمرينات قدرتي ايزوتونيک بر پارامترهاي الکترونوروگرافي و حداکثر انقباض ارادي در ورزشکاران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :14

هدف از انجام این پژوهش عبارت است از بررسی اثر تمرینات قدرتی ایزوتونیک بر پارامترهای الکترو نوروگرافی (ENG) ورزشکاران. آزمودنیهای تحقیق را 30 دانشجوی پسر ورزشکار با دامنه سنی 22.33±1.26 سال, میانگین قد 175.80±6.31 سانتی متر, و میانگین وزن 74.03±5.41 کیلوگرم تشکیل می دادند که در مفاصل زانو, مچ پا, عضله دوقلو, و دیگر عضلات و تاندونهای درگیر در حرکت پلانتار فلکشن هیچ گونه سابقه آسیب دیدگی نداشتند. آزمودنیها به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تجربی (تمرینات قدرتی با وزنه) و گروه کنترل تقسیم شدند. پارامترهای الکترو نوروگرافی شامل سرعت هدایت عصبی (NCV), دامنه و زمان تاخیر موج M (موج ناشی از تحریک الکتریکی), و حداکثر انقباض ارادی (MVC) پای برتر آزمودنیها با دستگاه الکترومایوگراف (EMG) و نیروسنج در پیش آزمون اندازه گیری شد. گروه کنترل به غیر از فعالیتهای عادی روزانه فعالیت منظم بدنی دیگری نداشتند و گروه تجربی علاوه بر آن, حرکت بلند شدن روی پنجه پا همراه با وزنه تمرینی را 3 بار در هفته و به مدت 8 هفته انجام دادند. در پایان دوره تمرینی تمامی پارامترهای مورد نظر مجددا اندازه گیری شد. برای تعیین تفاوت آماری در متغیرهای تحقیق از آزمون t استودنت در سطح معناداری P £0.05 استفاده شد.نتایج آماری پژوهش نشان داد گروه تجربی در دامنه موج M, حداکثر انقباض ارادی, سرعت هدایت عصبی افزایش معنادار و از طرفی در زمان تاخیر موج M, به دنبال برنامه تمرینی کاهش معناداری داشته است. نتایج کلی این تحقیق نشان داد, زمانی که ورزشکار تحریک تمرینی جدیدی را از سر می گیرد, سازگاریهای عصبی از جمله سرعت هدایت عصبی, افزایش به کارگیری واحدهای حرکتی, میزان و مدت آتش باری این واحدها به دنبال انجام برنامه تمرینی جدید و همچنین بهبود نیرو و در عضلات ایجاد می شود.
کلید واژه: سرعت هدایت عصبی, دامنه و زمان تاخیر موج M, حداکثر انقباض ارادی, تمرینات قدرتی ایزوتونیک

لینک کمکی