فایل word معرفي و روان سنجي سياهه نگرش کودکان به فعاليت بدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي و روان سنجي سياهه نگرش کودکان به فعاليت بدني :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :20

یکی از اصلی ترین رویکردهای روان شناسی ورزشی در حوزه عاطفی تربیت بدنی, مطالعه نگرشهاست. مطالعه دقیق و گسترده نگرشها در برنامه ریزیهای توسعه ای تربیت بدنی, همچنین در استعدادیابی اهمیت دارد. به همین دلیل, معرفی نسخه فارسی و شناسایی ویژگیهای روان سنجی سیاهه نگرش کودکان به فعالیت بدنی ضروری است. این سیاهه پس از ترجمه, به منظور تعیین میزان روایی, پایایی, و هنجار سنی بر 610 دانش آموز 10 تا 18 ساله دختر و پسر شرکت کننده در المپیاد دانش آموزی 1384 اجرا شد. برای تعیین روایی از روش تحلیل مولفه های اصلی, برای تعیین ساختار ساده از چرخش واریماکس, برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی باز آزمایی, و برای تعیین هنجار از اکثر شاخصهای آمار توصیفی استفاده شد. نتایج, از مناسب بدون ویژگیهای روان سنجی نسخه فارسی سیاهه نگرش کودکان به فعالیت بدنی یا رعایت شرایط اجرا حکایت کرد.
کلید واژه: پایایی, روان سنجی, روایی, سیاهه نگرش کودکان به فعالیت بدنی, هنجار

لینک کمکی