فایل word ارتباط فعاليت بدني با غلظت فيبرينوژن و هموسيستئين سرم در مردان فعال, غير فعال و مبتلا به بيماري عروق کرونر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط فعاليت بدني با غلظت فيبرينوژن و هموسيستئين سرم در مردان فعال, غير فعال و مبتلا به بيماري عروق کرونر :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :13

این بازآزمایی مقطعی از نوع پژوهشهای تحلیلی و کاربردی است که با روش هم بستگی و مقایسه میانگین متغیرها و با هدف مقایسه ارتباط هم بستگی میزان فعالیت بدنی با فعالیت بدنی با غلظت فیبرینوژن و هموسیستئین سرم در گروههای منتخب مردان انجام شده است. آزمودنیهای این پژوهش 3 گروه از مردان میان سال 40 تا 55 سال فعال (سن 47.86±5.33 سال, شاخص توده جرم بدن 27.96±2.26 kg/m2, (nA=15, غیر فعال (سن 43.53±4.34 سال, شاخص توده جرم بدن 26.26±2.96 kg/m2, و (ns=15, و مبتلا به CAD (سن 48.13±5.85 سال, شاخص توده جرم بدن 26.44±2.34 kg/m2, (nc=15 بودند که از میان تعدادی افراد واجد شرایط, براساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه های استاندارد NHIS و PA-R گزینش شدند. VO2 max تخمینی (فعال 39.039±2.536, غیرفعال 32.647±3.056, و (mL.kg-1. Min 30.378±4.275 CAD شاخص میزان فعالیت بدنی (متغیر مستقل و پیشگو) است و از فرمول برآورد غیر تمرینی VO2 max دانشگاه هوستون برآورد شد. متغیرهای وابسته یا معیار نیز عبارت اند از غلظت ناشتای Fib (فعال 287.866±51.568, غیر فعال 299.800±49.215, و 307.200±63.804 CAD میلی گرم در دسی لیتر), و Hcy (فعال 11.733±2.624, غیر فعال 12.400±3.869, و 11.966±5.111 CAD میکرومول در لیتر), و سرم. Hcy سرم با روش ایمونواسی آنزیم بر حسب میکرومول در لیتر و Fib سرم با روش کرونومتریک برحسب میلی گرم در دسی لیتر با دستگاه تمام خودکار ایمونوآنالایزر ساخت شرکت بیومریوی فرانسه اندازه گیری شد. آزمونهای آماری مناسب عبارت بودند از کولمگروف- اسمیرنف, لوین, آنالیز واریانس یک طرفه, و کروسکال- والیس که در سطح معناداری p £0.05 انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد تفاوت میانگینهای متغیر (P= 0.898) Hcy و Fib (P= 0.630) در بین گروهها معنادار نبود. همچنین هیچ یک از ضریبهای هم بستگی (VO2 max با Hcy گروه فعال –0.251, غیر فعال 0.367, و -0.141 CAD و VO2 max با Fib گروه فعال 0.358, غیر فعال –0.139 و (-0.214 CAD محاسبه شده نیز معنادار نبود. لذا احتمالا فعالیت بدنی در پژوهش حاضر بر غلظت فیبرینوژن و هموسیستئین سرم مردان میان سال تاثیری ندارد وارتباط معناداری بین آنها نیست.
کلید واژه: بیماری عروق کرونر, حداکثر اکسیژن مصرفی, فعالیت بدنی, فیرینوژن, هموسیستئین

لینک کمکی