فایل word تاثير تمرينات استقامتي و مقاومتي بر ملکولهاي چسبان محلول در گردش خون مردان سالم و نسبتا چاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير تمرينات استقامتي و مقاومتي بر ملکولهاي چسبان محلول در گردش خون مردان سالم و نسبتا چاق :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :12

هدف این تحقیق عبارت است از بررسی اثر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر ملکولهای چسبان در مردان نسبتا چاق. به این منظور 24 مرد نسبتا چاق انتخاب شدند و به طور تصادفی در 3 گروه تمرینات استقامتی (n=8), تمرینات مقاومتی (n=8), و گروه کنترل (n=8) قرار گرفتند. گروههای تمرین مقاومتی و استقامتی به مدت 13 هفته تحت تاثیر تمرینات بودند. تمرینات استقامتی عبارت بود از دویدن با شدت 75-85 درصد حداکثر ضربان قلب آزمودنیها و تمرینات مقاومتی شامل 11 ایستگاه تمرین با وزنه که هر جلسه 4 ست با 12 تکرار و با شدت 50-60 درصد IRM انجام می شد. نمونه های خونی قبل و بعد از تمرین گرفته شد. ICAM-1 و –E سلکتین سرمی با روش الیزا اندازه گیری شده است. تحلیل داده ها با روش آزمون MANOVA نشان داد تمرینات هوازی به طور معناداری به کاهش 17.69 درصدی در ICAM-1 و 27.6 درصدی در –E سلکتین انجامید و تمرینات مقاومتی به طور معناداری 26.75 درصد از ICAM-1 و 30.2 درصد از –E سلکتین مردان نسبتا چاق کاست. دو گروه تمرین مقاومتی و استقامتی در ICAM-1 و –E سلکتین سرمی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند. در مجموع از این تحقیق می توان نتیجه گرفت تمرینات مقاومتی و استقامتی ملکولهای چسبان سرمی را کاهش می دهد.
کلید واژه: تمرینات استقامتی, تمرینات مقاومتی, مردان نسبتا چاق, ملکولهای چسبان

لینک کمکی