فایل word اثر تعاملي مصرف مکمل ويتامين E و تمرين هوازي بر LDH, CK, و لاکتات خون مردان غير ورزشکار پس از فعاليت درمانده ساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تعاملي مصرف مکمل ويتامين E و تمرين هوازي بر LDH, CK, و لاکتات خون مردان غير ورزشکار پس از فعاليت درمانده ساز :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :16

اثر تعاملی مصرف مکملهای ضد اکسایشی و فعالیتهای هوازی بر میزان فشار اکسایشی وارد بر بدن, هنوز به خوبی مشخص نیست. از این رو, در این پژوهش اثر تعاملی مصرف مکمل ویتامین E و تمرین هوازی با شدت 55 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بر برخی شاخصهای فشار اکسایشی بررسی می شود. به این منظور, 40 دانشجوی سالم, غیر سیگاری و غیر ورزشکار داوطلب, با میانگین سن 21.3±1.5 سال, میانگین قد 176±5.4 سانتی متر, و میانگین وزن 74.2±14 کیلوگرم در 4 گروه 10 نفره به ترتیب زیر تقسیم شدند:گروه 1: ویتامین E + تمرین هوازی,گروه 2: تمرین هوازی + دارونما,گروه 3: ویتامین E, وگروه 4: دارونما.طرح پژوهشی عبارت بود از مصرف روزانه 400 میلی گرم مکمل ویتامین E و تمرین هوازی, 3 روز در هفته و با شدت 55 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره به مدت 8 هفته به همراه یک وهله فعالیت درمانده ساز قبل و بعد از برنامه که هر دو پروتکل روی چرخ کارسنج انجام شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش, قبل و بعد از فعالیت درمانده ساز, از آزمودنیها نمونه خون گرفته شد. اطلاعات به دست آمده با آزمونهای آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t همبسته تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد انجام تمرینهای هوازی به همره مصرف مکمل ویتامین E در میزان لاکتات خون زمان استراحت و پس از ورزش درمانده ساز تغییر معناداری ایجاد می کند, اما در مقادیر آنزیمهای CK و LDH چهار گروه تفاوت معناداری ایجاد نمی کند. با توجه به نتایج به دست آمده, به نظر می رسد مصرف مکمل ویتامین E و 8 هفته فعالیت هوازی در لاکتات خون افراد غیر ورزشکار موجب تغییر معنادار می شود اما بر شاخصهای فشار اکسایشی بدن تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد و احتمالا به برنامه ای با شدت, زمان و مقادیر ویتامین E متفاوت نیاز است تا سازگاریهای آنزیمی دیده شود.
کلید واژه: فشار اکسایشی, مکملهای ضد اکسایشی, تمرین هوازی, آنزیمهای ضد اکسایشی, لاکتات خون

لینک کمکی