فایل word ديس ليپيدمي در سندرم حاد کرونري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ديس ليپيدمي در سندرم حاد کرونري :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهنده

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: سندرم حاد کرونری انفارکتوس میوکارد با قطعه ST بالا رفته (STEMI), انفارکتوس میوکارد بدون قطعه ST بالا رفته (NSTEMI) و آنژین ناپایدار را شامل می شود. سندرم حاد کرونری شایع ترین علت بستری شدن مردان و زنان در آمریکا است. در کشور ما نیز بیماری های قلبی- عروقی شایع ترین علت مرگ و میر بوده و حدود 46 درصد مرگ ها به دلیل این بیماری ها رخ می دهد. اکثر بیماران کرونری دارای یک یا چند عامل خطر عمده آترواسکلروز هستند و دیس لیپیدمی یکی از مهمترین عوامل خطر بیماری های کرونری است. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی دیس لیپیدمی با توجه به معیارهای اخیر NCEP- ATP III در بیماران بستری شده با تشخیص سندرم حاد کرونری انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی در بیماران قلبی بستری شده در بیمارستان لقمان حکیم در محدوده زمانی آبان ماه 1382 تا پایان اسفند 1383 انجام شد. در این فاصله 611 نفر با تشخیص اولیه سندرم حاد کرونری بستری شدند. اندازه گیری سطح سرمی کلسترول, تری گلیسرید و HDL- C در 24 ساعت اول بستری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 13 و آزمون های مجذور کای و تی انجام شد و P<0.05 معنی دار تلقی شد.یافته ها: تشخیص نهایی در 196 نفر (23%) انفارکتوس میوکارد, در 159 نفر (26%) آنژین ناپایدار احتمالی, در 135 نفر (22%) آنژین ناپایدار قطعی و در 121 نفر (19.8%) درد سینه غیر قلبی بود. بیماران با تشخیص نهایی سندرم حاد کرونری حاد 490 نفر با میانگین سنی 2±61.12 سال و 50.6 درصد آنها زن بودند. میانگین کلسترول توتال این بیماران mg/dl 214.4±53.8, میانگین تری گلیسرید mg/dl 181.8±122.2, میانگین mg/dl 47.1±14.3 HDL- C و میانگین mg/dl 132.8±43.8 LDL- C بود.در بیماران با تشخیص نهایی سندرم حاد کرونری 61.8 درصد بیماران دیس لیپیدمی داشتند و فقط 18.2 درصد آنها چربی خون در محدوده طبیعی داشتند. این شیوع بالا در همه زیر گروه های تشخیصی و در مجموع کل بیماران هم وجود داشت. در گروه بیماران سندرم کرونری حاد تفاوت میانگین کلسترول (P<0.001), میانگین تری گلیسرید (P<0.04) و میانگین P<0.001) LDL- C) در زنان بیشتر از مردان بود. شیوع عوامل خطر عمده آترواسکلروز بسیار بالا بود و فقط 9.5 درصد بیماران سندرم کرونری حاد هیچ یک از عوامل خطر عمده آترواسکلروز را نداشتند. در مقایسه دو گروه سندرم کرونری حاد و درد سینه غیر قلبی از نظر دیس لیپیدمی تفاوت معنی داری دیده نشد. در بیماران سندرم کرونری حاد LDL- C کمتر از 70 میلیگرم درصد در تعداد قلیلی از بیماران (6.3%) وجود داشت.نتیجه گیری: دیس لیپیدمی در بیماران سندرم حاد کرونری شیوع بالایی دارد و نیازمند توجه ویژه از جهت شناسایی و درمان هر چه سریعتر است.
کلید واژه: سندروم کرونری حاد, انفارکتوس میوکارد, آنژین ناپایدار, دیس لیپیدمی, عوامل خطر

لینک کمکی