فایل word بررسي وضعيت شيار نرمه گوش در افراد کانديداي آنژيوگرافي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت شيار نرمه گوش در افراد کانديداي آنژيوگرافي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهنده

تعداد صفحات :5

سابقه و هدف: با توجه به شیو ع بیماریهای قلبی - عروقی و روند رو به افزایش آنها و اهمیت یافتن نشانه های تشخیصی و وجود بعضی مقالات مبنی بر وجود ارتباط بین شیار نرمه گوش با بروز بیماری و به منظور تعیین وضعیت وجود شیار نرمه گوش این تحقیق بر روی افرادی که برای آنژیوگرافی در 3 بیمارستان شهر تهران انتخاب شده بودند انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق و طراحی توصیفی بر روی تعداد 106 نفر که به طور متوالی در 3 بیمارستان شهر تهران مراجعه کردند انجام گرفت. تشخیص بیماری عروق کرونری (CAD) با آنژیوگرافی مسجل شد و افراد مبتلا و غیر مبتلا مشخص شدند. افراد با استفاده از طبق بندی Ishii در دو طبقه فاقد شیار نرمه گوش و دارای شیار نرمه گوش تقسیم شدند. همکارانی که نرمه گوش را تعیین کردند از تشخیص نهایی بیماری اطلاعی نداشتند و و جود شیار نرمه گوش در مبتلایان به CAD و گروه فاقد آن (سالم) با مجذور کای مورد قضاوت قرار گرفت و میزان نسبت شانس در نمونه تعیین و فاصله اطمینان آن با احتمال 95 درصد در جامعه برآورد شد.یافته ها: تحقیق بر روی 106 نفر افراد در سنین 50.1±14.1 سال که 66 درصد مرد و 34 درصد زن بودند, انجام گرفت. تعداد 57 نفر (%53.8) مبتلا به CAD بودند. در افراد فاقد CAD 13 نفر (%26.5) دارای شیار نرمه گوش و در مبتلایان به CAD 34 نفر (%59.7) دارای شیار نرمه گوش بودند (P<0001.0) و بیماران مبتلا به 1.4 CAD برابر بیشتر از گروه سالم در مواجهه با شیار نرمه گوش بودند و حدود اطمینان 9.2-1.8 برآورد شد.نتیجه گیری: ارتباط وجود شیار نرمه گوش با بیماری عروق کرونر قلب مطرح بوده و انجام سایر پژوهش های تشخیصی برای تعیین قدرت این شاخص در تشخیص CAD توصیه می شود.
کلید واژه: بیماری عروق کرونر, شیار نرمه گوش, طبقه بندی ایشی

لینک کمکی